Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 74444/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ hợp đồng BOT do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 74444/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 11/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74444/CT-TTHT
V/v hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng
a chỉ: Số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, qun Cầu Giấy, TP Hà Nội, MST: 0100108984)

Trả lời công văn số 2317/TCT319-TCKT ngày 24/11/2017 và công văn bổ sung hồ sơ số 2455/ TCT319-TCKT ngày 11/12/2017 của Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng hỏi về chính sách thuế. Sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại khoản 4 Điều 5 quy định trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

"4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

+ Tại Điều 7 quy định giá tính thuế.

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất thuế GTGT 10%:

"Thuế suất 10% áp dụng đi với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này"

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế; giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ- CP ngày 12/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng.

+ Tại khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

"7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư s 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng đ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ đ tiếp tục quá trình sản xuất).

…”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp việc chuyển nhượng toàn bộ các quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng BOT số 116.56/HĐ.BTOT-BGTVT của Công ty cho đối tác theo đúng quy định của pháp luật được xác định là chuyển nhượng tài sản thi khi chuyển nhượng Công ty thực hiện lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT theo quy định; giá tính thuế GTGT được xác định theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và căn cứ theo hợp đồng chuyển nhượng.

Trường hợp việc chuyển nhượng toàn bộ các quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng BOT số 116.56/HĐ.BTOT- BGTVT của Công ty được xác định chuyển nhượng dự án đầu tư dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng theo đứng quy định của pháp luật thì thuộc trường hợp không phải kế khai tính nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Đ nghị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế, xác đinh bản chất hoạt động chuyển nhượng của đơn vị và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật để thực hiện đúng quy định.

Trường hợp Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn khác, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ có văn bản tiếp tục hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc về chính sách thuế, đề nghị đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu kèm theo và liên hệ vi Phòng Thanh tra kiểm tra số 6 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo)
- Phòng TKT 6;
- Phòng DTPC;
- Lư
u: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 74444/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ hợp đồng BOT do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


500

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98