Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7444/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thủ tục Miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị

Theo hướng dẫn tại Công văn 7444/BTC-TCHQ các Công ty cho thuê tài chính khi nhập khẩu máy móc, thiết bị… cho các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư phải có các chứng từ sau để được miễn thuế nhập khẩu:

-    Hợp đồng thuê tài chính trong đó ghi rõ giá thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải.

-    Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

-    Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế do chủ dự án ưu đãi đầu tư đăng ký với cơ quan hải quan theo quy định hiện hành

Trường hợp hợp đồng thuê tài chính chấm dứt mà hàng hóa không được sử dụng cho dự án ưu đãi đầu tư như mục đích khi nhập khẩu, công ty cho thuê tài chính phải báo cáo với hải quan nơi nhập khẩu để thu thuế nhập khẩu trên phần giá trị còn lại của hàng hóa.

Công văn trên được ban hành ngày 11/6, có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7444/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để thống nhất trong việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển của các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ, Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 3453/VPCP-KTTH ngày 03/05/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải thuê tài chính của dự án được hưởng ưu đãi đầu tư thì:

Trường hợp Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển để cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 7, khoản 9, khoản 11, khoản 12, khoản 14 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC thuê thì cũng được miễn thuế nhập khẩu như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 kể từ ngày 01/05/2013 với điều kiện:

- Công ty cho thuê tài chính và chủ dự án ưu đãi đầu tư phải có hợp đồng thuê tài chính trong đó ghi rõ giá thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê không bao gồm thuế nhập khẩu;

- Khi nhập khẩu Công ty cho thuê tài chính phải xuất trình Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế do chủ dự án ưu đãi đầu tư đăng ký với cơ quan hải quan theo quy định hiện hành. Trên cơ sở đó cơ quan hải quan theo dõi trừ lùi vào số lượng hàng hóa miễn thuế do chủ dự án đăng ký với cơ quan Hải quan theo Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp.

- Trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt, chủ dự án, hàng hóa không được sử dụng cho dự án ưu đãi đầu tư như mục đích khi nhập khẩu, Công ty cho thuê tài chính phải báo cáo với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu để xử lý thu thuế nhập khẩu trên phần giá trị còn lại của máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đã được miễn theo quy định. Dự án ưu đãi đầu tư không được nhập khẩu hàng hóa thay thế cho hàng hóa đi thuê tài chính đã được miễn thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế (BTC);
- Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam - Đ/c: 34 Lê Duẩn, Q.1, TP.Hồ Chí Minh (thay trả lời CV số 21/CV/2013);

- Lưu: VT, TCHQ (47).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 7444/BTC-TCHQ
Re: exemption of import tax for machines, equipment

Hanoi, June 11, 2013

 

Respectfully to: Customs Departments in provinces and cities  

For the unified handling of import tax for goods being machines, equipment, means of transport of Financial leasing companies imported for projects prioritized investment in financial leasing, the Ministry of Finance guides Customs Departments in provinces and cities as follows:

Pursuant to provisions in Law on export tax, import tax No. 45/2005/QH11, the Government’s Decree No. 87/2010/ND-CP dated 13/08/2010, the Government’s Decree No. 16/2001/ND-CP dated 02/05/2001, the Circular No. 194/2010/TT-BTC dated 06/12/2010 of the Ministry of Finance;   

Pursuant to the Official Dispatch No. 3453/VPCP-KTTH dated 03/05/2013 of the Office of Government on notifying opinion of the Deputy Prime Minister Vu Van Ninh regarding import tax for machines, equipment, means of transport from the financial leasing of projects enjoyed investment incentives:

If the financial leasing companies import the machines, equipment, means of transport which are hired by subjects enjoyed incentive on import tax exemption specified in clause 7, clause 9, clause 11, clause 12, clause 14 Article 101 of the Circular No. 194/2010/TT-BTC,  they will be exempted import tax like case where investor directly import as prescribed in clause 1 Article 22 of the Decree No. 16/2001/ND-CP dated 2/5/2001 from 01/05/2013 and provided that:

- The financial leasing companies and owners of the prioritized investment projects must have contract of financial leasing in which clearly inscribing the lease prices of machines, equipment, means of transport which are imported by the financial leasing companies so as to be hired by projects enjoyed investment incentives not including import tax;

- Upon import, the financial leasing companies must produce List of import goods subject to tax exemption, the reconciliation monitoring slips of goods exempted tax which are registered with customs agencies by the owner of projects enjoyed investment incentives in accordance with current regulation. On that basis, customs agencies shall monitor reconciliation in quantity of goods exempted tax as registered by project owner with customs agencies under the issued slip monitoring reconciliation.

- In case where contract of financial leasing is terminates, project owner, goods are not used for projects enjoyed investment incentives like purpose upon import, the financial leasing companies must report to customs agencies where importing so as to handle collection of import tax on the remaining value of machines, equipment, means of transport which have been exempted as prescribed. Projects enjoyed investment incentives are not permitted to import goods to replace for goods from financial hiring which have been exempted import tax.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7444/BTC-TCHQ ngày 11/06/2013 về miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.110

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152