Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 7242/BKHĐT-QLĐT 2019 xác định dự án đầu tư phát triển các công ty con

Số hiệu: 7242/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 04/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7242/BKHĐT-QLĐT
v/v trả lời kiến nghị Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt

Bộ Kế hoạch và Đầu tự nhận được văn bản số 8664/VPCP-ĐMDN ngày 25/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Tổng công ty như sau:

Luật đấu thầu (Điều 1 khoản 1 điểm c và Điều 4 khoản 44) quy định dự án đầu tư phát triển không thuộc điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Luật doanh nghiệp 2014 (Điều 4 khoản 8) quy định doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đối với vấn đề nêu trong văn bản số 8664/VPCP-ĐMDN, trường hợp các công ty con do Tập đoàn Bảo Việt nắm giữ vốn điều lệ không phải là doanh nghiệp nhà nước thì việc xác định dự án đầu tư phát triển của các công ty con này thuộc hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu phải căn cứ vào phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án và đối chiếu với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu. Trường hợp dự án có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 44 Điều 4 Luật đấu thầu từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì dự án này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào những thông tin được cung cấp tại văn bản số 8664/VPCP-ĐMDN ngày 25/9/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Số 104, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sđt: 0969360975);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu VT, QLĐT (
) (LT).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7242/BKHĐT-QLĐT ngày 04/10/2019 về xác định dự án đầu tư phát triển của các công ty con do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.982

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!