Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6898/BTC-ĐT năm 2013 rà soát, báo cáo tình hình thu hồi vốn kế hoạch năm 2011 chưa giải ngân hết theo văn bản 3980/BTC-ĐT và 14187/BTC-ĐT do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6898/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 30/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6898/BTC-ĐT
V/v Rà soát, báo cáo tình hình thu hồi vốn kế hoạch năm 2011 chưa giải ngân hết theo văn bản số 3980/BTC-ĐT ngày 26/3/2012 và số 14187/BTC-ĐT ngày 16/10/2012 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) Hà Tĩnh

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Bộ Tài chính đã có văn bản số 3980/BTC-ĐT ngày 26/3/2012 và văn bản số 14187/BTC-ĐT ngày 16/10/2012 về việc báo cáo tình hình thu hồi vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 chưa giải ngân hết.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Tài chính đã tổng hợp, rà soát số liệu kế hoạch các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 do Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn địa phương triển khai phân bổ, số vốn đã giải ngân và số vốn còn lại chưa giải ngân phải thu hồi về ngân sách Trung ương theo quy định. Tuy nhiên, còn có sự chưa thống nhất về số kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao với số kế hoạch vốn do địa phương phân bổ năm 2011 (chi tiết theo biểu đính kèm).

Để đảm bảo việc thu hồi số vốn chưa giải ngân về ngân sách Trung ương theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại văn bản số 10767/VPCP-KTTH ngày 28/12/2012 về việc xử lý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước địa phương và các cơ quan liên quan phối hợp rà soát, chuẩn xác số liệu kế hoạch các nguồn vốn, số vốn chưa giải ngân, số vốn phải hủy dự toán do chưa rút hết dự toán và gửi kết quả về Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) trước ngày 15/6/2013.

Trường hợp địa phương được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, thanh toán một số nguồn vốn trong năm 2012, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) chỉ đạo các đơn vị thống kê số hiệu văn bản được phép kéo dài vào phần ghi chú của Biểu báo cáo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước (để phối hợp);
- Sở Tài chính tỉnh; thành phố Hà Tĩnh;
- Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

TỔNG HỢP

TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN, THU HỒI NGUỒN VỐN NSTW BỔ SUNG VÀ VỐN TPCP NĂM 2011 CỦA TỈNH HÀ TĨNH
(Phụ lục kèm theo văn bản số 6898/BTC-ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT

Nguồn vốn

Kế hoạch năm 2011

Vốn đã giải ngân địa phương báo cáo (*)

Số vốn chưa giải ngân địa phương báo cáo (*)

Kế hoạch nhà nước giao

Kế hoạch địa phương báo cáo (*)

Chênh lệch

Tổng số

Trong đó,

Tổng số

Trong đó số vốn hủy dự toán

Đến hết ngày 31/01/2012

Được kéo dài sau 31/01/2012 (nếu có)

A

B

1

2

3

4=5+6

5

6

7

8

 

TỔNG SỐ

4.141.745

3.848.422,7

293.322

3.848.176,3

3.725.170,5

123.005,7

246,3

246,3

I

Nguồn vốn ngân sách nhà nước

3.089.950

2.796.627,8

293.322

2.796.627,8

2.673.622,0

123.005,7

0,0

0,0

1

Vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu

1.547.000

1.651.892,8

-104.893

1.651.892,8

1.625.199,9

26.692,9

 

 

2

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

127.150

168.885,0

-41.735

168.885,0

166.364,2

2.520,8

 

 

3

Vốn bổ sung có mục tiêu trong năm, trong đó:

870.800

890.850,0

-20.050,0

890.850,0

853.830,8

37.019,1

0,0

0,0

3.1

- Bổ sung từ nguồn vượt thu NSTW

845.800

817.500,0

28.300

817.500,0

784.727,1

32.772,9

 

 

3.2

- Bổ sung từ nguồn dự phòng NSTW.

25.000

 

25.000

0,0

 

 

 

 

3.3

- Bổ sung từ nguồn khác (nếu có)

 

73.350,0

-73.350

73.350,0

69.103,8

4.246,3

 

 

4

Vốn ứng trước ngân sách trung ương

545.000

85.000,0

460.000

85.000,0

28.227,1

56.772,9

 

 

II

Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

1.051.795

1.051.794,9

0

1.051.548,5

1.051.548,5

0,0

246,3

246,3

1

Vốn các dự án giao thông

372.000

372.139,1

-139

372.139,1

372.139,1

 

0,0

0,0

2

Vốn các dự án thủy lợi

388.000

387.860,8

139

387.799,7

387.799,7

 

61,1

61,1

3

Vốn các dự án Y tế

87.000

87.000,0

0

86.957,5

86.957,5

 

42,5

42,5

4

Vốn các dự án kiên cố hóa trường lớp học

65.745

65.745,0

0

65.602,2

65.602,2

 

142,8

142,8

5

Vốn các dự án KTX sinh viên

49.050

49.050,0

0

49.050,0

49.050,0

 

 

 

6

Vốn ứng trước kế hoạch TPCP

90.000

90.000,0

0

90.000,0

90.000,0

 

 

 

Ghi chú: (*) Theo báo cáo ngày 29/10/2012 của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6898/BTC-ĐT năm 2013 rà soát, báo cáo tình hình thu hồi vốn kế hoạch năm 2011 chưa giải ngân hết theo văn bản 3980/BTC-ĐT và 14187/BTC-ĐT do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.033
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209