Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 58/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 12/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt bổ sung Dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Danh mục yêu cầu FAO tài trợ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9908/BKH-KTĐN ngày 25 tháng 12 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung Dự án "Tăng cường năng lực vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) Việt Nam cho thương mại - cải thiện chất lượng và an toàn sản phẩm rau tươi thông qua tiếp cận chuỗi giá trị ở Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện vào Danh mục các dự án yêu cầu Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) tài trợ với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 543.770 USD, với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Vốn đối ứng thực hiện Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự cân đối theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện, phê duyệt, ký kết văn kiện Dự án, đồng thời triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT,QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 58/TTg-QHQT ngày 12/01/2010 phê duyệt bổ sung Dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Danh mục yêu cầu Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!