Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5653/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 20/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

N PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5653/VPCP-KTN
V/v tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2604/BKHĐT-QLĐT tháng 5 năm 2015), ý kiến của các Bộ: Công thương (Công văn số 5030/BCT-KH ngày 22 tháng 5 năm 2015), Giao thông vn tải (Công văn số 6441/BGTVT-CQLXD ngày 22 tháng 5 năm 2015), Tài chính (các công văn số 6888/BTC-KHTC ngày 26 tháng 5 năm 2015 và số 7652/BTC-ĐT ngày 10 tháng 6 năm 2015), Y tế (Công văn số 3378/BYT-KH-TC ngày 03 tháng 6 năm 2015), Xây dựng (Công văn số 1393/BXD-HĐXD ngày 25 tháng 6 năm 2015), y ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Công văn số 88/BC-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015) và y ban chứng khoán Nhà nước (Công văn số 2437/UBCK-TVQT ngày 20 tháng 5 năm 2015) về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014. Phó Th tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Báo cáo tình hình thực hiện công tác đu thu năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bn trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với các quan liên quan báo cáo kết qu thực hiện thí đim đấu thầu qua mạng giai đoạn vừa qua, trong đó làm rõ những khó khăn, tồn tại và giải pháp khc phục đ trin khai chính thức trên toàn quốc theo đúng tiến độ quy định, báo cáo Th tướng Chính phủ trong quý III năm 2015.

3. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chnh và đầy đủ các ch đạo ca Th tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: số 734/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011, số 1315/CT-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2011, số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011. số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013, s 37/CT-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014, và số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, PTTgCP Hoàng Trung Hi;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
UBND tnh, TP trực thuộc TW;
-
y ban chứng khoán Nhà nước;
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyn Cao Lục, các Vụ: TH, KTTH;
-
Lưu: VT, KTN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5653/VPCP-KTN ngày 20/07/2015 về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.720

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36