Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 553/TTg-KTN về dự án Đầu tư Nhà máy lọc dầu Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 553/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 17/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 553/TTg-KTN
V/v Dự án Đầu tư Nhà máy lọc dầu Cần Thơ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại công văn số 84/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2007 và ý kiến thẩm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2251/BKH-TĐ&GSĐT ngày 01 tháng 4 năm 2008 về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy lọc dầu Cần Thơ tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thẩm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong quá trình xem xét cần lưu ý làm rõ các nội dung nêu tại mục 4 phần III tại công văn nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đặc biệt là vấn đề bảo đảm cung cấp nguyên liệu dầu thô cho nhà máy và năng lực tài chính của Nhà đầu tư.

2. Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế mới có vốn đầu tư nước ngoài (Công ty TNHH Nhà máy lọc dầu Cần Thơ) được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-TTg, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CT, TC, TNMT, GTVT, KHCN, XD, NHNNVN, QP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐT;

- TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b),

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 553/TTg-KTN về dự án Đầu tư Nhà máy lọc dầu Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.392
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116