Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 533/VPCP-QHQT năm 2017 phê duyệt Đề xuất Dự án đầu tư và chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 533/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 19/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 533/VPCP-QHQT
V/v Phê duyệt Đề xuất Dự án đầu tư và chủ trương đầu tư Dự án HTKT vay vốn ADB.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B
Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10127/BKHĐT-KTĐN ngày 06 tháng 12 năm 2016) về phê duyệt đề xuất dự án đầu tư và chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt:

- Đề xuất các dự án đầu tư, gồm: Dự án “Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc” và Dự án “Nâng cấp hành lang giao thông Đông Tây Tiểu vùng Mê Công mở rộng” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Việc sử dụng vốn vay cho giải phóng mặt bằng cần được cân nhắc kỹ lưỡng và phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong chủ trương đầu tư cho Dự án theo hướng nâng cao vai trò và trách nhiệm tối đa của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bng và tái định cư, giảm thiểu tối đa việc sử dụng vốn vay cho công tác này;

- Chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường kết nối hành lang GMS do ADB viện trợ không hoàn lại với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Cơ chế tài chính cho các dự án đầu tư nêu trên sẽ được xác định cụ thể trên cơ sở kết quả làm việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giao thông vận tải với nhà tài trợ. Theo đó:

a) Đồng ý áp dụng cơ chế tài chính cấp phát trong trường hợp có thể bố trí vốn ADF cho các dự án trên;

b) Trường hợp sử dụng vốn vay ưu đãi (OCR):

- Bộ Giao thông vận tải rà soát, xây dựng lộ trình đầu tư, theo hướng ưu tiên đầu tư những đoạn thực sự cấp bách, quan trọng. Đối với phần vốn phải vay lại, Bộ Giao thông vận tải cn có đề xuất phù hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8452/VPCP-QHQT ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, các địa phương và các cơ quan liên quan xác định cơ chế tài chính phù hợp, báo cáo Thủ tưng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, căn cứ quy định hiện hành:

- Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đầu tư, thực hiện các thủ tục nội bộ thẩm định các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện và chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư theo quy định hiện hành;

- Tiến hành các thủ tục phê duyệt văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường kết nối hành lang GMS theo đúng quy định hiện hành;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đối ứng từ nguồn ngân sách hàng năm của Bộ Giao thông vận tải hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện công tác thiết kế cơ sở các dự án đầu tư phù hợp với tiến độ thực hiện phần vốn ODA viện trợ không hoàn lại của ADB đảm bảo tiến độ chuẩn bị các dự án.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Trên cơ sở báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Bộ Giao thông vận tải, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc lập Hội đồng thẩm định liên ngành hoặc cơ quan ch trì việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

- Chủ trì phối hợp với các Cơ quan liên quan thẩm định nguồn vốn vay cho các dự án đầu tư, vốn đối ứng, khả năng cân đối vốn gửi Hội đồng thẩm đnh liên ngành hoặc Cơ quan chủ trì thẩm định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng CP, các PTTg (để b/c);
- UBND các t
nh: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Nam;
- VPCP: BTC
N, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: V
T, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 533/VPCP-QHQT năm 2017 phê duyệt Đề xuất Dự án đầu tư và chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.168

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91