Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4943/VPCP-QHĐP năm 2019 về xử lý kiến nghị về quy hoạch và đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4943/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 07/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4943/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Xét Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2682/BKHĐT-KTĐPLT ngày 25 tháng 4 năm 2019), Tài chính (văn bản s4901/BTC-ĐT ngày 25 tháng 4 năm 2019), Bộ Công Thương (văn bản số 2562/BCT-CTĐP ngày 12 tháng 4 năm 2019), Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3604/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 4 năm 2019), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 1463/BVHTTDL-VP ngày 17 tháng 4 năm 2019), Bộ Xây dựng (văn bản số 883/BXD-PTĐT ngày 24 tháng 4 năm 2019), về một số kiến nghị của tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Về hỗ trợ vốn đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 37

a) Đoạn Vĩnh Bảo (Hải Phòng) - Gia Lộc (Hải Dương): Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt phân bổ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ Giao thông vận tải triển khai Dự án đúng theo quy định hiện hành.

b) Đoạn qua khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.

2. Về việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng Khu du lịch Quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc: Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sử dụng số vốn đã được phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, chủ động lựa chọn một số hng mục cần thiết đầu tư, sử dụng nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn huy động hp pháp khác để thực hiện Dự án: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ cơ quan liên quan xem xét giải quyết, khi có điều kiện về nguồn vốn, báo cáo Thtướng Chính phủ.

3. Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các Khu công nghiệp: Bình Giang, Thanh Hà và bổ sung quy hoạch 01 Khu công nghiệp tại huyện Kim Thành: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện theo Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch trong đó, cần nghiên cứu kỹ các phương án điều chỉnh quy hoạch các Khu công nghiệp cho phù hợp và có khả năng tích hợp vào quy hoạch tỉnh Hải Dương khi xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

4. Về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về việc giải quyết những vướng mắc tại Khu công nghiệp Hoàng Diệu và Hưng Đạo: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương rà soát cụ thể, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu phức hp sân Golf, vui chơi và nghỉ dưỡng sinh thái bãi Soi và chủ trương quy hoạch xây dựng khu vực hồ Bến Tắm để sử dụng vào mục đích xây dựng tổ hp sân Golf, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí theo định hướng quy hoạch Vùng 2 trong điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Chí Linh đến năm 2035: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương rà soát, căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

7. Về bổ sung Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đxuất hướng giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về các nội dung đã chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 224/TB-VPCP ngày 09 tháng 8 năm 2016 và Thông báo s169/TB-VPCP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTC
N, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, CN, QHQT;
- Lưu: VT, QHĐP (3)
Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4943/VPCP-QHĐP năm 2019 về xử lý kiến nghị về quy hoạch và đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.057
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.43.11