Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 472/TTG-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 29/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:472/TTg-KTN
V/v đầu tư xây dựng tuyến đường từ vành đai 2,5 đến vành đai 4, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 627/UBND-KH&ĐT ngày 25 tháng 1 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1881/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 01 tháng 3 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 2639/BTC-ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 981/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 2 năm 2011), Bộ Xây dựng (công văn số 353/BXD-KTQH ngày 15 tháng 3 năm 2011) về việc đầu tư xây dựng tuyến đường từ vành đai 2,5 đến vành đai 4, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường từ vành đai 2,5 đến vành đai 4, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT và thực hiện Dự án khác để thu hồi vốn đầu tư cho dự án BT trên nguyên tắc phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

2. Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét và quyết định việc chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án nêu trên theo quy định hiện hành.

3. Việc lập, thẩm định, phê duyệt Đề xuất dự án và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thực hiện theo quy định hiện hành; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, hướng dẫn Nhà đầu tư triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đúng yêu cầu tiến độ và chất lượng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (20b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 472/TTG-KTN ngày 29/03/2011 về đầu tư xây dựng tuyến đường từ vành đai 2,5 đến vành đai 4, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT do Thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.425

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!