Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4282/UBND-THKH về triển khai thực hiện phương thức thi công ứng vốn trong năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4282/UBND-THKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 22/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4282/UBND-THKH
Về triển khai thực hiện phương thức thi công ứng vốn trong năm 2009

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi :

- Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

Xét đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tại Tờ trình số 8245/TTr-STC ngày 19 tháng 8 năm 2009 về triển khai phương thức thi công ứng vốn trong năm 2009 và quý I năm 2010;

Để kịp thời huy động các nguồn vốn thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phương thức thi công ứng vốn như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

a) Phương thức này áp dụng cho các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách và có khả năng hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2009-2010.

b) Danh mục các công trình, dự án, chủ đầu tư, thời gian khởi công và hoàn thành, tổng mức vốn đầu tư và số vốn dự kiến ứng trước cho từng công trình, dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua và ban hành kèm theo Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 (đợt 2).

c) Căn cứ vào yêu cầu thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét, quyết định việc áp dụng hình thức thi công ứng vốn đối với một số công trình, dự án khác bổ sung ngoài danh mục dự án nêu ở mục 1 phần b.

2. Phương thức triển khai:

a) Nhà thầu tự ứng vốn hoặc vay vốn để thực hiện công trình trong thời gian được Ủy ban nhân dân thành phố cho thi công ứng vốn trong năm 2009 đến hết quý I năm 2010.

b) Hợp đồng thi công ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu phải có điều khoản xác định rõ thời gian thực hiện hợp đồng, thời điểm nghiệm thu, thời điểm thanh toán, điều kiện thanh toán và điều khoản phạt khi không thực hiện đúng thời gian quy định trong hợp đồng.

c) Ngân sách thành phố thanh toán đối với khối lượng thi công xây lắp thực hiện hoàn thành các công trình thi công ứng vốn; trường hợp chưa thể bố trí vốn thanh toán cho nhà thầu thì ngân sách thành phố sẽ chi trả phần lãi phát sinh cho các nhà thầu. Thời điểm tính lãi phát sinh là kể từ khi chủ đầu tư gửi đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được Kho bạc nhà nước thành phố chấp nhận bằng phiếu giao nhận hồ sơ cho đến hết quý I năm 2010. Hết quý I năm 2010 mà Ủy ban nhân dân thành phố chưa bố trí kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách cho các dự án này thì sẽ xem xét giải quyết tiếp tục hỗ trợ lãi vay.

d) Lãi suất để tính lãi phát sinh đối với phần khối lượng thực hiện hoàn thành đủ điều kiện thanh toán để trả cho nhà thầu (kể cả trường hợp vay vốn và trường hợp tự ứng vốn thi công) được áp dụng theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 điều 4 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về thực hiện các dự án đầu tư trong nước thuộc chương trình kích cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: “bằng mức lãi suất vay vốn thực tế nhưng tối đa không quá mức lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố, cộng thêm phí quản lý 1% /năm. Lãi suất huy động nêu trên được căn cứ vào lãi suất công bố của ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch II - Ngân hàng Công Thương, ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh); loại lãi suất trả lãi sau và được cập nhật hàng tháng”.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Ưu tiên cân đối vốn cho các công trình, dự án thi công ứng vốn khi trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cuối năm 2009 và quý I năm 2010.

- Định kỳ hàng quý, kiểm tra, rà soát danh mục và khối lượng thi công ứng vốn để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định việc điều chỉnh số vốn giao kế hoạch (nếu cần).

b) Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố bố trí bổ sung vốn trong kế hoạch đầu tư xây dựng để thanh toán lãi phát sinh cho các công trình, dự án thi công ứng vốn hàng năm.

- Cuối năm, căn cứ số liệu của Kho Bạc nhà nước thành phố về tổng số tiền đã cấp bù lãi thi công ứng vốn, thực hiện báo cáo quyết toán vào ngân sách thành phố theo niên độ.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát danh mục và khối lượng thi công ứng vốn; ưu tiên cân đối vốn cho các công trình, dự án này khi trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cuối năm 2009 và quý I năm 2010.

c) Kho bạc nhà nước thành phố:

- Hướng dẫn chủ đầu tư cung cấp các hồ sơ cần thiết để thanh toán lãi phát sinh cho nhà thầu.

- Trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư, có trách nhiệm thẩm tra, kiểm soát hồ sơ khối lượng đủ điều kiện thanh toán, tính toán lãi phát sinh để thanh toán cho nhà thầu thi công từ nguồn vốn ngân sách thành phố đã bố trí.

- Trong thời gian chờ giao kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép Kho bạc nhà nước thành phố sử dụng vốn ngân sách thành phố để thanh toán lãi cho nhà thầu theo thực tế phát sinh.

- Định kỳ hàng tháng, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; đồng gửi Sở Tài chính về số tiền đã cấp bù lãi phát sinh trong tháng và lũy kế đến thời điểm báo cáo. Cuối năm, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chi tiết về tổng số tiền đã cấp bù lãi trong năm; đồng gửi Sở Tài chính để tổng hợp, quyết toán.

d) Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh thành phố:

Định kỳ hàng tháng, có văn bản thông báo về mức lãi suất huy động của 4 ngân hàng quy định tại điểm đ, mục 2 Công văn này, gửi Kho Bạc nhà nước thành phố, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm cơ sở tính toán số lãi phát sinh phải thanh toán cho nhà thầu.

đ) Chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm xác định thời điểm, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành đủ điều kiện thanh toán, tính toán số lãi phát sinh hàng tháng và gửi hồ sơ thanh toán lãi phát sinh đến Kho bạc nhà nước thành phố để thanh toán cho nhà thầu thi công.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các dự án này, kịp thời phát hiện và thực hiện phạt theo quy định hợp đồng thi công ứng vốn.

e) Nhà thầu thi công:

- Phải cam kết thực hiện hoàn thành công trình đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư nhằm sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng, hạn chế tối đa số lãi phát sinh trong quá trình thi công.

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ để chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán kịp thời đối với khối lượng thi công hoàn thành đủ điều kiện thanh toán.

- Trường hợp cần thiết điều chỉnh tiến độ hoặc khối lượng thi công ứng vốn, phải báo cáo chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố; Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện hướng dẫn các Ban quản lý dự án trực thuộc và các chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên ;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố;
- Các NHTM trên địa bàn TP;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Các Phòng ĐTMT, ĐT, TM, THKH (2 bản);
- Lưu : VT, (THKH/Tr) Lỏi

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4282/UBND-THKH về triển khai thực hiện phương thức thi công ứng vốn trong ngày 22/08/2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151