Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 425/BKHĐT-TH năm 2015 về rà soát dự án bố trí không đúng quy định Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 425/BKHĐT-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đào Quang Thu
Ngày ban hành: 22/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/BKHĐT-TH
V/v rà soát các dự án bố trí không đúng quy định Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi về ngân sách Trung ương số vốn kế hoạch năm 2011 bố trí không đúng quy định Nghị quyết 11/NQ-CP , Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 10064/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm 2012 thông báo cho Bộ Tài chính (Bộ Tài chính đã thông báo cho các bộ, ngành, địa phương) danh mục và số vốn cần phải thu hồi của từng dự án.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại văn bản số 10053/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 12 năm 2014 và văn bản số 4679/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, địa phương:

1. Báo cáo kết quả thu hồi về ngân sách Trung ương của từng dự án nêu tại phụ lục kèm theo.

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 bố trí không đúng quy định nhưng chưa nộp về ngân sách Trung ương đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo lý do cụ thể (do Thủ tướng Chính phủ đã cho phép tiếp tục thực hiện số vốn này, không phải thu hồi: nêu rõ văn bản Thủ tướng Chính phủ cho phép; do đến thời điểm nhận được văn bản thu hồi, dự án đã giải ngân một phần hoặc giải ngân hết số vốn bố trí không đúng quy định, gửi kèm bản sao xác nhận của Kho bạc nhà nước chứng minh; do các lý do khác ...).

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát và gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 01 năm 2015 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trường hợp đến thời hạn trên, các bộ, ngành, địa phương không có báo cáo, hoặc báo cáo không giải trình làm rõ được lý do tại sao không thu nộp về ngân sách Trung ương những dự án bố trí không đúng quy định theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý, giảm trừ từ nguồn đầu tư hoặc hỗ trợ ngân sách Trung ương cho bộ, ngành, địa phương kế hoạch năm 2015 và năm tiếp theo./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- VPCP (để b/c TTg);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (3 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

 

Tỉnh Lạng Sơn

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH NĂM 2011 KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH PHẢI THU HỒI VỀ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(Phụ lục kèm theo văn bản số 425/BKHĐT-TH ngày 22 tháng 01 năm 2015)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Số vốn kế hoạch 2011 bố trí không đúng quy định Nghị quyết 11/NQ-CP

Đã thu trả về ngân sách Trung ương

Chưa thu trả về ngân sách Trung ương

Văn bản Thủ tướng Chính phủ cho phép không thu hồi (nếu có)

 

TỔNG SỐ

 

40.094

 

 

 

 

VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

40.094

 

 

 

1

Tòa nhà XNC cửa khẩu Hữu Nghị

 

7.800

 

 

 

2

Trạm bơm điện cấp nước SXNN cho tiểu khu 1+2 thị trấn Na Dương

1205/QĐ-UBND
ngày 08/12/2010

2.700

 

 

 

3

Đài Phát thanh - truyền hình huyện Bình Gia

1169/QĐ-UBND
ngày 04/8/2010

2.000

 

 

 

4

CT, NC trường THCS DTNT huyện Đình Lập

 

4.920

 

 

 

5

Tôn tạo các điểm di tích của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

 

790

 

 

 

6

Cải tạo, nâng cấp đường Na Sầm - Tân Lang

 

2.560

 

 

 

7

HT đường giao thông nội bộ khu vực cửa khẩu Hữu Nghị

1270 ngày 18/8/2010

3.800

 

 

 

8

Cải tạo, nâng cấp đường Bà Triệu (Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu)

1769 ngày 11/01/2010

850

 

 

 

9

Cấp nước khu vực cửa khẩu Tân Thanh

1949 ngày 06/12/2010

1.500

 

 

 

10

Hệ thống trạm bơm điện Yên Bình - Hòa Bình - Quyết Thắng

187 ngày 30/1/2011; 1167 ngày 04/8/2010

10.674

 

 

 

11

Khu tái định cư Đồng Đăng

1200 ngày 19/8/2010

2.500

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 425/BKHĐT-TH năm 2015 về rà soát dự án bố trí không đúng quy định Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.223.123