Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3666/VPCP-KGVX về xây dựng Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tại Tiên Yên, Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3666/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 06/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3666/VPCP-KGVX
V/v xây dựng Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tại Tiên Yên, Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Quảng Ninh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 4907/UBND-XD1 ngày 17 tháng 12 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 384/BKHĐT-LĐVX ngày 20 tháng 01 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 1239/BTC-ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2011) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 201/BVHTTDL-KHTC ngày 26 tháng 01 năm 2011) về việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tại Tiên Yên, Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ động tính toán, cân đối vốn từ nguồn ngân sách địa phương và khả năng huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác; đồng thời làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xác định mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Trung ương. Trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt Dự án theo thẩm quyền và quy định hiện hành. Trước khi phê duyệt cần trao đổi và lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất những nội dung chuyên môn cần thiết cho việc lập dự án; xem xét lại qui mô đầu tư, công suất thiết kế các hạng mục cho phù hợp với yêu cầu sử dụng và khả năng huy động các nguồn vốn thực hiện Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3666/VPCP-KGVX về xây dựng Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tại Tiên Yên, Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.220

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141