Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3392/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế TNDN do tái đầu tư của Công ty hữu hạn K.Source Việt Nam

Số hiệu: 3392/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3392/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế TNDN do tái đầu tư

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Công ty hữu hạn  K.SOURCE Việt Nam

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 445/CT-DN2 ngày 22/03/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai gửi kèm hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã nộp do tái đầu tư của Công ty hữu hạn K.Source Việt Nam; các công văn số 91/KCNĐN-ĐT ngày 3/2/2004, số 1323/CV.KCNĐN ngày 10/12/2004 và số 576/KCNĐN-ĐT ngày 5/5/2006 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai về việc xác nhận Công ty hữu hạn K.Source Việt Nam sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 17/6/2003;

- Căn cứ Khoản 1, Điều 50, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ quy định tại Mục 2, Phần II Thông tư số 26/2004/TT-BTC ngày 31/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Theo các công văn số 91/KCNĐN-ĐT ngày 3/2/2004 và công văn số 576/KCNĐN-ĐT ngày 5/5/2006 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai thì tại thời Điểm nộp hồ sơ cấp phép thành lập Công ty hữu hạn (Việt Nam) Cơ điện Asia ngày 15/8/2002, các chủ đầu tư trong Công ty hữu hạn K.Source Việt Nam không đăng ký về việc sử dụng lợi nhuận thu được từ Công ty hữu hạn K.Source để tái đầu tư vào Công ty hữu hạn (Việt Nam) Cơ điện Asia. Việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư được đăng ký tại Ban quản lý ngày 6/1/2004 sau khi các cá nhân đã thực hiện đầu tư. Xác nhận của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai tại công văn số 1323/CV.KCNĐN ngày 10/12/2004 về việc các chủ đầu tư có sử dụng lợi nhuận được chia từ Công ty hữu hạn K.Source Việt Nam trong các năm 2001, 2002 để tái đầu tư vào Công ty hữu hạn (Việt Nam) Cơ điện Asia là không đáp ứng được các quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn nêu trên. Do đó, Công ty hữu hạn K.Source Việt Nam không thuộc đối tượng được hoàn thuế TNDN do tái đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Cục thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty hữu hạn K.Source Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, TCĐN;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3392/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế TNDN do tái đầu tư của Công ty hữu hạn K.Source Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.293
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213