Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3352/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3352/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 22/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOẠCH VÀ ĐẦU
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3352/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 3861/VPCP-ĐMDN ngày 09/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét kiến nghị trong đấu thầu của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành, Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 1 khoản 1 điểm c và Điều 4 khoản 44) quy định dự án đầu tư phát triển không thuộc điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này; vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Đối với vấn đề của Quý Công ty, theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, do Công ty C không phải là doanh nghiệp nhà nước nên việc xác định dự án đầu tư phát triển do Công ty C là chủ đầu tư có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu cần căn cứ phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án. Trường hợp phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước chiếm trên 30% hoặc dưới 30% nhưng lớn hơn 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của một dự án đầu tư phát triển cụ thể thì việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 3861/VPCP-ĐMDN ngày 09/5/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Số 2-4, đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu VT, Cục QLĐT (Đ.6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3352/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


116
DMCA.com Protection Status

IP: 35.171.146.16