Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3322/BKHĐT-PTDN năm 2017 kiến nghị về tham gia đầu tư dự án Công viên văn hóa lịch sử do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3322/BKHĐT-PTDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 20/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3322/BKHĐT-PTDN
V/v kiến nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư PHM

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đầu tư PHM

Phúc đáp công văn số 2137/VPCP-ĐMDN ngày 9/3/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị ca Công ty TNHH MTV Đầu tư PHM về việc tham gia đầu tư dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn tại thành phố Đà Nng và dự án khu văn hóa lịch sử cội nguồn sinh thái tại thị xã Hồng Ngự, tnh Đồng Tháp theo hình thức BOO (kèm công văn số 18/TT-PHM ngày 16/2/2017 của Công ty TNHH MTV Đầu tư PHM với các tài liệu liên quan), B Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo nội dung hồ sơ gửi kèm, Công ty TNHH MTV Đầu tư PHM đ xuất thực hiện dự án Công viên văn hóa lịch s Ngũ Hành Sơn tại thành phố Đà Nng và dự án khu văn hóa lịch sử cội nguồn sinh thái tại thị xã Hồng Ngự, tnh Đng Tháp theo hình thức BOO, một hình thức Hợp đồng dự án quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Theo đó, có hai hình thức để xuất dự án PPP: do cơ quan nhà nước đề xuất hoặc đo nhà đầu tư đề xuất,

Trưng hợp dự án do cơ quan nhà nước đề xuất, Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm đnh, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khthi của dự án làm cơ sở để la chọn nhà đầu tư và đàm phán hợp đng dự án theo các quy định tại Mục 1 Chương III và Chương IV Nghị định số 15/2015/NĐ-CP. Việc t chc sơ tuyển, đu thầu lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định ti Nghị định s 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án ngoài các dự án, danh mục dự án do Bộ, ngành, UBND cấp tnh phê duyệt và công b thì thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định số 15/NĐ-CP. Sau khi đề xuất dự án của nhà đu tư được chấp thuận, nhà đầu tư sẽ tiếp tục được giao lập báo cáo nghiên cứu kh thi của dự án (Nghị định số 15/2015/NĐ-CP Điều 24 khoản 2). Nhà đầu tư đề xuất dự án được hưởng ưu đãi trong quá trình đấu thu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 15/22015/NĐ-CP và Điều 3 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Đối với đề xuất của Công ty TNHH MTV Đầu tư PHM, đề nghị Quý Công ty bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và liên hệ với các Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nng và tỉnh Đồng Tháp (cơ quan đầu mối về PPP của địa phương) để được hưng dẫn cụ thể về yêu cầu hồ sơ, trình tự thủ tục đầu tư tương ứng với lĩnh vực, quy mô, công suất, tng mức đầu tư của dự án. Trong đó, đặc biệt làm rõ dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn tại thành phố Đà Nng và dự án khu văn hóa lịch sử cội nguồn sinh thái tại thị xã Hồng Ngự, tnh Đồng Tháp thuộc trường hợp nào trong hai trường hợp nêu trên để lựa chọn quy trình, thủ tục đầu tư phù hợp.

Ngoài ra, đề nghị UBND thành phố Đà Nng và UBND tỉnh Đồng Tháp trong quá trình xem xét, chấp thuận dự án đầu tư theo hình thức PPF cần hướng dẫn và lưu ý rà soát đánh giá đúng tính khả thi của đ xuất dự án, năng lực và làm rõ nguồn gốc của vốn thực hiện dự án của nhà đầu tư; đảm bảo khả năng thực hiện dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Ch
ính ph;
- Bộ Công an (để theo dõi);
- Ngân hàng Nhà nước (để q
l chống rửa tiền);
- Cục QL
ĐT, ĐTNK Vụ PC;
- Sở KHĐT Đà N
ng, Đồng Tháp;
- Lưu; VT, Cục PTDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3322/BKHĐT-PTDN năm 2017 kiến nghị về tham gia đầu tư dự án Công viên văn hóa lịch sử do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


220

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113