Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 323/UBND-VP4 năm 2013 tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 323/UBND-VP4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Quốc Trị
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/UBND-VP4
V/v tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư

Ninh Bình, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày 19/6/2013, để tăng cường hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư trong thời gian tới, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

I. Về cải thiện môi trường đầu tư:

Xác định tăng cường thu hút đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải truyền đạt, quán triệt nội dung này đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, đồng thời căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

- Tập trung xây dựng và hoàn thành các quy hoạch: quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch thành phố Ninh Bình mở rộng; quy hoạch lĩnh vực các ngành kinh tế, nhất là lĩnh vực du lịch và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Các quy hoạch phải đúng bản chất, đảm bảo chất lượng (có các ngành nghề, lĩnh vực cụ thể).

- Tập trung huy động, khai thác tốt các nguồn lực về tài chính; Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nghiên cứu, lựa chọn các đối tác và địa bàn tiềm năng nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh; Chủ động bám sát các cơ quan trung ương để phối hợp thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh.

- Kiên quyết giảm thủ tục hành chính, tạo các điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, đồng thời tăng cường sự phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính giữa các cấp các ngành, thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" đối với các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013.

- Tiếp tục tăng cường thông tin quảng bá về đầu tư trong tỉnh; Chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

- Chủ động rà soát lại những dự án trong lĩnh vực phụ trách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư; giám sát chặt chẽ quá trình triển khai tổ chức thực hiện của các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, kiên quyết xử lý các trường hợp thực hiện không đúng qui định.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Hàng năm, thu thập dữ liệu, nghiên cứu cập nhật Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ và các quy hoạch phát triển ngành, địa phương trong tỉnh.

- Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm định hướng cho việc xây dựng kế hoạch xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 5 năm và hàng năm.

- Tổ chức hoặc phối hợp tham gia các chương trình vận động xúc tiến đầu tư tại các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài, các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư ở trong nước; tích cực tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài nhằm giới thiệu môi trường đầu tư và kết quả hoạt động đầu tư tại Ninh Bình.

- Tham mưu cho UBND tỉnh gặp gỡ lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư để kịp thời trợ giúp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư và các vấn đề nhà đầu tư quan tâm.

- Tổng hợp tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, kết quả thực hiện của các đơn vị được giao nhiệm vụ tại văn bản này, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo UBND tỉnh vào ngày 25 hàng tháng.

2. Giao Ban quản lý các khu công nghiệp rà soát tình hình đầu tư của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, xử lý nghiêm các dự án không triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chậm so với tiến độ cam kết, không hiệu quả để tạo quỹ đất, thu hút các nhà đầu tư có năng lực và thật sự có nhu cầu đầu tư.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm quảng bá sâu rộng môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, liên kết website xúc tiến đầu tư của tỉnh với website của một số Bộ, Ngành trung ương hoặc các website lớn; quảng bá Quần thể danh thắng Tràng An trên kênh truyền hình CNN tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi; chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư; cập nhật, tổng hợp, cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý đầu tư và xây dựng (văn bản pháp luật của nhà nước, qui định hướng dẫn về quản lý đầu tư, xây dựng; các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành).

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan giải quyết nhanh chóng các thủ tục về đất đai đối với các dự án đã thu hút đầu tư.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho thị trường lao động./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đài phát thanh và Truyền hình;
- Báo Ninh Bình;
- Lưu VT, VP4,2,3,5,6; TTTH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 323/UBND-VP4 năm 2013 tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.981

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215