Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3124/UBND-KTTH điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 3124/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 25/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3124/UBND-KTTH
V/v điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013

Bình Phước, ngày 25 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã.

 

Thực hiện công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về việc điều hành ngân sách nhà nước năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 2328/STC-NS ngày 25/9/2013 về việc điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013,

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các nhiệm vụ về chi ngân sách nhà nước năm 2013 như sau:

1. Kho bạc Nhà nước Bình Phước chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã rà soát, kiểm tra số vốn đầu tư của các dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch năm 2013 nhưng đến ngày 30/6/2013 các cơ quan, đơn vị chưa đến Kho bạc Nhà nước mở tài khoản giao dịch để thu hồi bổ sung dự phòng ngân sách địa phương.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã rà soát các khoản kinh phí đã bố trong dự toán để thực hiện mua sắm, sửa chữa nhưng chưa thực sự cấp bách hoặc đến hết quý III/2013 chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu; các chương trình, dự án, đề án, đề tài đã được bố trí dự toán nhưng đến hết quý III/2013 chưa triển khai thực hiện thì tạm dừng, chưa thực hiện trong năm 2013 để giảm chi ngân sách nhà nước.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Kho bạc Nhà nước và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã rà soát các dự án đầu tư đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2013 (cả dự án chuyển tiếp và khởi công mới) nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa triển khai như: chưa chọn thầu, ký hợp đồng hoặc chưa nghiệm thu khối lượng hoàn thành…thì thu hồi vốn để bổ sung vào dự phòng ngân sách địa phương.

Riêng đối với các dự án đến ngày 30/6/2013 đã triển khai thủ tục thanh toán như: chọn thầu, ký hợp đồng hoặc đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành… nhưng chưa kịp gửi hồ sơ đề nghị thanh toán đến Kho bạc Nhà nước thì được phép thanh toán. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải có văn bản cam kết với Kho bạc Nhà nước về những nội dung công việc đã làm nêu trên và chịu trách nhiệm về việc đã cam kết với Kho bạc Nhà nước.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã tiếp tục rà soát các khoản chi đã bố trí trong dự toán, nhưng chưa thực sự cấp bách để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện, nhất là các khoản chi: mua xe công; chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; chi phí tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước.

5. Đối với các đơn vị sự nghiệp có khoản thu phí, lệ phí được để lại theo quy định (trừ học phí, viện phí): Giao Sở Tài chính cùng Cục thuế hướng dẫn thực hiện tiết kiệm 10% từ nguồn phí được để lại tại đơn vị chi theo quy định = (dự toán giao đầu năm (phần để lại chi) - các khoản tiền lương, phụ cấp, tiền công và các khoản chi khác cho con người theo chế độ): 12 tháng x 5 tháng (tính từ tháng 8/2013) x 10%.

6. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, trong phạm vi quản lý của mình, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thực hiện rà soát các nội dung hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 công văn này, gửi phương án thu hồi, cắt giảm, tiết kiệm về cơ quan tài chính trước ngày 01/10/2013 để báo cáo Bộ Tài chính.

b) Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã có trách nhiệm thẩm định phương án cắt giảm, tiết kiệm của các cơ quan, đơn vị, thông báo kết quả thẩm định gửi các cơ quan, đơn vị, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước trước ngày 15/10/2013 để thực hiện kiểm soát, thanh toán. Sau ngày 20/10/2013, cơ quan Kho bạc Nhà nước được phép tạm dừng thanh toán đối với các khoản mua sắm, sửa chữa, tổ chức lễ hội, đi công tác nước ngoài của các cơ quan, đơn vị chưa có phương án cắt giảm, tiết kiệm được cơ quan tài chính thẩm định gửi Kho bạc Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung trên. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh đến Sở Tài chính để nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu: VT (Nghĩa: 25.9)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3124/UBND-KTTH điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.983
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12