Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3096/BVHTTDL-KHTC 2017 lập kế hoạch đầu tư công Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch

Số hiệu: 3096/BVHTTDL-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 20/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3096/BVHTTDL-KHTC
V/v lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 đối với Dự án “Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện GMS”

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- UBND tỉnh Lào Cai;
- UBND tỉnh Điện Biên;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- UBND tỉnh Kiên Giang;
- UBND tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Ngày 20/4/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 547/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT về vic giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” (Dự án) được bố trí 786.575 triệu đồng.

2. Căn cứ Hiệp định về Khoản vay số 3165-VIE (SF) của Dự án giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát trin Châu Á (ADB) ngày 25/11/2014:

- Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (vốn ODA) được chi cho các nội dung sau: công trình; thiết bị và phương tiện; dịch vụ tư vấn; nâng cao năng lực và đào tạo; chi phí thường xuyên; dự phòng; lãi trong quá trình thực hiện; vốn chưa phân b.

- Vốn đối ứng được chi cho các nội dung không trùng lặp với các nội dung chi của vốn ODA, theo quy định pháp luật Việt Nam và văn kiện Dự án.

- Theo Hiệp định, Dự án sẽ phải hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

3. Căn cứ các quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của các cấp có thẩm quyền và các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Tây Ninh:

- Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân năm 2017 của Dự án tại địa phương theo từng nguồn vốn (vốn ODA và vốn đối ng). Tổng hợp chi tiết thông tin, số liệu thực hiện và giải ngân năm 2017 của Dự án theo Biu mu số 1 (đính kèm Công văn này).

- Báo cáo các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và nhng tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Dự án năm 2017, trong đó làm rõ nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế này.

- Đề xuất giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai kế hoạch trong các tháng cuối năm 2017.

- Dự kiến nhu cầu kế hoạch vn ODA và vốn đối ứng năm 2018 của phần Dự án tại địa phương gắn với tiến độ triển khai thực tế của Dự án, theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các quy định pháp luật hiện hành và cam kết quốc tế. Trong đó, phần vn ODA sẽ được tổng hợp và đăng ký chung vào kế hoạch đầu tư công năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với phần vốn đối ứng, đề nghị các tỉnh xây dựng kế hoạch và b trí đủ vốn đối ứng, tương ứng với nhu cầu kế hoạch vốn ODA, và theo đúng các quy định tại Hiệp định về Khoản vay của Dự án, các quyết định phê duyệt của cấp có thm quyền. Tng hợp chi tiết thông tin, s liệu nhu cầu kế hoạch vn năm 2018 của Dự án theo Biu mẫu số 2 (đính kèm Công văn này).

Đ kịp tiến độ, văn bản phúc đáp bản mm xin gửi về Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch - Vụ Kế hoạch, Tài chính (ông Đ Quang Minh, Điện thoại: 0983208253, Email: minhquang.do@gmail.com hoặc bà Nguyn Hồng Nguyệt, Điện thoại: 0935291979, Email: nhnguyet79@yahoo.com.vn) trước ngày 27 tng 7 năm 2017.

Trên đây là thông báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Tây Ninh để phối hợp triển khai lập kế hoạch vốn kịp thời hạn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉ
nh;
- Ban Quản lý D án quc gia;
- Ban Thực hiện Dự án các tỉn
h;
- Lưu: VT, KHTC, ĐQM.25

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái


Biểu mẫu số 1

(Ban hành kèm theo Công văn số 3096/BVHTTDL-KHTC ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) NĂM 2017

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục d án

Mã dự án

Nhà tài trợ

Ngày ký kết Hiệp định

Ngày kết thúc Hiệp định

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2017

Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm 2017 tính từ 01/01 năm 2017 đến hết ngày cuối Quý 2

Giải ngân Kế hoạch năm 2017 tính từ 01/01 năm 2017 đến hết ngày cuối Quý 2

Ước giải ngân kế hoạch năm 2017 từ 01/01 năm 2017 đến 13/01 năm 2018

Ghi chú

Số quyết định

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn đối ứng (1)

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2)

Vn đối ứng

Vốn nước ngoài

Vn đối ứng

Vốn nước ngoài (tính theo tiền)

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài

Tng s

Tính bằng nguyên tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Tổng số

Trong đó:

Tổng s

Tổng s

Trong đó:

Tổng s

Tng s

Trong đó

Tổng số

Vn đầu tư phát trin

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

Vn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Ngành Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Dự án nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng

(2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt Nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt Nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định.
Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.

 

Biểu mẫu số 2

(Ban hành kèm theo Công văn số 3096/BVHTTDL-KHTC ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Mã dự án

Nhà tài trợ

Ngày ký kết Hiệp định

Ngày kết thúc Hiệp định

Quyết định đầu tư

Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã giao đến hết năm 2017

Nhu cầu kế hoạch năm 2018

Nhu cầu kế hoạch năm 2019

Ghi chú

Số quyết định

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn đối ứng(1)

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định(2)

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài

Tổng số

Tính bằng nguyên tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

Tổng số

Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước

Tổng số

Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước

1

2

3

4

5

ó

7

8

9

10

11

12

12

14

! 5

16

17

18

19

20

21

22

22

24

25

26

27

23

29

30

31

32

3 3

34

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Dự án nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng

(2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt Nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt Nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định.
Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3096/BVHTTDL-KHTC ngày 20/07/2017 về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 đối với Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


782

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!