Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3046/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 04/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3046/VPCP-QHQT
V/v Phương hướng triển khai các nhiệm vụ thuộc Đ án hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020 (Đề án 80)

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận Ti, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài chính;
- Ủ
y ban nhân dân các tỉnh, thành ph ven biển.

Xét báo cáo và kiến nghị ca Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 108/BC-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2014), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1173/BKHĐT KHGDTNMT ngày 04 tháng 3 năm 2015), ý kiến của đại diện các cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 20 tháng 4 năm 2015 về phương hướng triển khai các nhiệm vụ thuộc Đ án hp tác
quốc tế về biển đến năm 2020 (Đ
án 80), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý không tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 80 như một Đề án độc lập.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát lần cuối việc thực hiện các nhiệm vụ của Đ án, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tiếp tục triển khai theo hướng lồng ghép các nhiệm vụ này vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch về bin cũng như các đề án, dự án đang và sẽ thực hiện tại các Bộ/ngành, địa phương liên quan nhằm đảm bảo tính khả thi và tiết kiệm ngân sách nhà nước trong giai đoạn hiện nay, và có bố trí ngân sách nhà nước đ thực hiện.

Văn phòng Chính ph xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, các PTTg (đ b/c);
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
-
Các Vụ: TH, KTN, KTTH, KGVX, NC, PL, HC;
-
Lưu: VT, QHQT (2).GT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3046/VPCP-QHQT ngày 04/05/2015 về phương hướng triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020 (Đề án 80) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.536

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.87.174