Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2273/BXD-PTĐT năm 2015 hướng dẫn thay đổi hạng mục trong danh sách đầu tư Chương trình đô thị miền núi phía Bắc do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2273/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 02/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2273/BXD-PTĐT
V/v Hướng dẫn thay đổi hạng mục trong danh sách đầu tư Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các Tỉnh: Bc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình đô thị miền núi phía Bc (POM)Điều chỉnh lần thứ nhất đã được Bộ Xây dựng ban hành theo văn bản số 513/BXD-PTĐT ngày 18/3/2015.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình đã có một vài đề xuất về việc thay đổi hạng mục trong danh sách đầu tư, song Stay này chưa có hướng dẫn cụ thquy trình thực hiện.

Xét đề nghị của Cục Phát triển đô thị tại Báo cáo số 430/PTĐT-BQL ngày 25/9/2015 về việc bsung Hướng dẫn thay đổi hạng mục trong Danh sách đầu tư Chương trình đô thị min núi phía Bc, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ban hành Hướng dẫn thay đi hạng mục trong Danh sách đầu tư Chương trình đô thị miền núi phía Bc với nội dung đính kèm văn bản này.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các Tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái nghiên cứu và chỉ đạo các cơ quan của tnh triển khai thực hiện theo đúng Hướng dẫn này.

3. Giao Cục Phát trin đô thị hỗ trợ và phối hp với các đô thị tham gia Chương trình thực hiện theo Hướng dẫn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (đ b/c);
-
Ngân hàng Thế giới;
-
UBND các thành phố (để t/h);
-
Các BQL TDA (để t/h);
-
Lưu VT, PTĐT, BQL PTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

HƯỚNG DẪN

VỀ THAY ĐỔI HẠNG MỤC TRONG DANH SÁCH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
(Kèm theo văn bản số 2273/BXD-PTĐT ngày 02/10/2015 của Bộ Xây dựng)

Hướng dẫn này nêu chi tiết về việc áp dụng Mục 152 (trang 53) và Mục 154 (trang 54) của Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Chương trình (POM) - Bản điều chnh ln thứ nhất tháng 3/2015, về việc thay đổi hạng mục trong Danh sách đầu tư Chương trình đã được duyệt.

1. Điều kiện và tiêu chí áp dụng.

1.1. Điều kiện áp dụng:

Trong quá trình chun bị Kế hoạch Tăng cường hàng năm (KHTC), nếu thành phố trong Chương trình phát hiện trong Danh sách đầu tư Chương trình đã phê duyệt có hạng mục (HM): (i) không phù hợp với quy hoạch đô thị (lập mới hoặc điều chnh); (ii) thiếu tính kh thi, hoặc (iii) không còn thích hp do các yếu tố bt khả kháng chưa lường trước được, thì các Ban Quản lý Tiu dự án (BQLTDA) có thể đề xuất thay đổi hạng mục đó bng hạng mục thay thế. Hạng mục thay thế phải đáp ứng đy đcác tiêu chí thay đổi nêu dưới đây. Một khi HM đầu tư đã được phê duyệt trong KHTC, sẽ không có bất kỳ thay đi nào được chấp thuận.

1.2. Tiêu chí thay đổi hạng mục:

BQLTDA cn thực hiện việc rà soát các Danh sách đầu tư Chương trình để đm bảo các hạng mục đã đưa vào KHTC là sthực hiện được. Nếu có hạng mục cn phải thay đi vì các lý do nêu ở trên, thì ít nhất hạng mục thay thế nó phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Phù hp về loại hạng mục nêu trong Bảng 3 - Danh mục hạ tầng đô thị được Chương trình hỗ trợ (trang 19, POM);

- Yêu cầu chi tiết nêu trong Bảng 11 - Tính vận hành đầy đủ (trang 29, POM);

- Yêu cầu chi tiết nêu trong Bảng 15 - Sàng lọc hạng mục dự án và Tiêu chí ưu tiên (trang 50, POM);

- Kế hoạch chuẩn bị và thực hiện trong Khung thời gian của Chương trình;

- Chi phí chuẩn bị và thực hiện trong phạm vi ngân sách được duyệt của Chương trình cho Thành phố, nếu lớn hơn thì địa phương phải tự b trí.

2. Quy trình phê duyệt

2.1. Quy trình do Tỉnh phê duyệt:

Quy trình này áp dụng cho các đề xuất hoán đi HM cũ bằng HM mới có tính chất và quy mô tương tự (hoán đổi tương đương). Trình tự các bước như sau:

1- BQLTDA trình lý do, sự cần thiết và Hồ sơ đề xuất thay đi;

2- UBND Thành phố xem xét, trình UBND Tnh;

3- UBND Tnh quyết định theo thm quyền;

4- BQLTDA đưa vào Kế hoạch tăng cường hàng năm tnh Thành phố phê duyệt thực hiện và thông báo cho Bộ Xây dựng đquản lý, theo dõi.

2.2. Quy trình do Bộ Xây dựng phê duyệt:

Quy trình này áp dụng cho các đề xuất (i) thay đi hạng mục đã có trong Chương trình bằng hạng mục mới khác về tính chất quy mô, hoặc (ii) bổ sung thêm hạng mục mới vào Danh sách đầu tư Chương trình ca Thành phố. Trình tự các bước như sau:

1- BQLTDA trình lý do, sự cn thiết và Hồ sơ đxuất thay đổi;

2- UBND Thành phố xem xét, trình UBND Tnh;

3- UBND Tnh trình Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất bằng văn bản về việc thay đi hoặc bsung hạng mục mới sau khi có ý kiến thống nhất vi Nhà tài trợ.

4- UBND Tỉnh quyết định theo thẩm quyền. BQLTDA đưa vào Kế hoạch tăng cường hàng năm trình Thành phố phê duyệt thực hiện.

3. Thành phần, nội dung H sơ đề xuất thay đi HM.

Hồ sơ đề xuất thay đi HM tối thiu cần bao gồm các nội dung sau:

- Làm rõ sự phù hợp với các điều kiện và tiêu chí thay đi HM (Mục 1.1 và 1.2);

- Làm rõ sự phù hợp với quy hoạch của Thành phố;

- Làm rõ các tuân thủ về an toàn xã hội và môi trường. Hạng mục thay thế không thuộc nhóm A về đánh giá môi trường;

- Làm rõ sự sẵn sàng về các mặt: Thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng.

Lưu ý: Kinh phí phân b cho Chương trình ch chi trcho các loại chi phí xác định nêu trong Sổ tay hướng dẫn Chương trình. Do đó, nếu việc thay đổi, bổ sung mới hạng mục dẫn đến phát sinh chi phí tăng thêm thì sẽ không thuộc phạm vi của Chương trình.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2273/BXD-PTĐT năm 2015 hướng dẫn thay đổi hạng mục trong danh sách đầu tư Chương trình đô thị miền núi phía Bắc do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253