Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 226/TTG-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 226/TTg-KTN
V/v bổ sung danh mục hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn tỉnh Vĩnh Long.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (tờ trình số 95/TT-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 559/BKHĐT-KTNN ngày 27 tháng 01 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 1241/BTC-ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2011), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 515/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 01 năm 2011), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 212/BNN-TCTL ngày 24 tháng 01 năm 2011) về việc bổ sung danh mục hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đầu tư các dự án xây dựng đường giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (gồm ĐT 910 và các cầu Ông Nam, Ông Cớ, Phú Lộc thuộc huyện Tam Bình) trên cơ sở phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo để hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án nêu trên theo quy định hiện hành.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2348/VPCP-KTN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung các dự án nêu trên vào danh mục các dự án được hỗ trợ theo Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (20b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 226/TTG-KTN ngày 18/02/2011 bổ sung danh mục hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.786
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74