Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2210/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2210/VPCP-KTN
V/v đầu tư Dự án cầu vượt sông Nhà Bè và Khu đô thị sinh thái An Sinh.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Công ty cổ phần RO LI.

 

Xét đề nghị của Công ty cổ phần RO LI, thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 01/CV-10 ngày 06 tháng 01 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1476/BKH-GS&TĐĐT ngày 10 tháng 3 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1187/BGTVT-KHĐT ngày 03 tháng 3 năm 2010, Bộ Xây dựng (công văn số 312/BXD-HĐXD ngày 04 tháng 3 năm 2010), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 785/BTNMT-KH ngày 15 tháng 3 năm 2010) về việc đầu tư Dự án cầu vượt sông Nhà Bè và Khu đô thị sinh thái An Sinh tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét đề nghị của Công ty cổ phần RO LI, quyết định hình thức đầu tư Dự án nêu trên theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy hoạch có liên quan, đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, TC, XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  




Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2210/VPCP-KTN ngày 05/04/2010 về đầu tư Dự án cầu vượt sông Nhà Bè và Khu đô thị sinh thái An Sinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.165

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14