Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2170/TCT-KK 2020 hoàn thuế giá trị gia tăng Công ty cổ phần quang điện Phú Khánh

Số hiệu: 2170/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 26/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2170/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án đu tư

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 379/CT-KK ngày 14/01/2020 của Cục Thuế thành phHồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư của Công ty cổ phần quang điện Phú Khánh (MST 0107864683). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 Luật giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

- Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

- Căn cứ tiết b Điểm 3 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 13/8/2016 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

- Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công thương Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời;

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 379/CT-KK, trường hợp Công ty cổ phn Quang điện Phú Khánh (MST 0107864683) thực hiện 02 dự án đầu tư mới là dự án “Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1”, mã số dự án 4601762606 và dự án “Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 2”, mã số dự án 3134008258 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 11/9/2018 (thay đổi lần thứ 01 ngày 01/4/2019) có số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư (trước khi dự án đầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động) nếu đáp ứng các quy định về khấu trừ, hoàn thuế theo quy định của pháp luật thuế GTGT và quản lý thuế thì được xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Giao Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế tình hình đầu tư và đi vào hoạt động của dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 2; đồng thời gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về đu tư và quản lý nhà nước về điện lực để xác định thời điểm dự án đi vào hoạt động để xem xét hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);

- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ
KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn
Thị Thu Hà

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2170/TCT-KK ngày 26/05/2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


841

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!