Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2101/BHXH-DVT 2020 đấu thầu mua thuốc phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Số hiệu: 2101/BHXH-DVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Văn Phúc
Ngày ban hành: 29/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2101/BHXH-DVT
V/v đấu thầu mua thuốc phục vụ khám, chữa bnh BHYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bo him xã hội các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân (Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/7/2016 của Chính phủ, trên cơ sthống nhất của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo him xã hội Việt Nam đã lựa chọn danh mục và thực hiện thí điểm đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia lần 1 với 5 hot chất, sdụng cho năm 2017 và lần 2 với 20 hoạt chất, s dng cho năm 2019-2020 (các thuốc này không nằm trong danh mục thuốc đấu thầu tp trung cấp quốc gia ban hành theo Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tp trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thc đàm phán giá). Kết quả lựa chọn nhà thầu đến ngày 31/12/2020 sẽ hết hiệu lc.

Hiện ti, Bộ Y tế đang trong quá trình sa đổi bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BYT nêu trên theo hướng ban hành chung danh mục thuốc đu thầu tập trung cấp quốc gia (không phân biệt cơ quan thực hiện). Trong khi ch BY tế ban hành Thông tư mới, thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BYT, để đảm bảo cung ứng thuốc kp thời phục vụ công tác khám, chữa bệnh BHYT. Bo him xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tnh:

Phối hợp với SY tế, các cơ s khám, cha bệnh BHYT chđộng xây dựng nhu cầu đđưa vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm đối với các thuốc thuộc danh mục thuc đấu thầu do Bo him xã hội Việt Nam thí điểm tổ chc năm 2017- 2018 đsử dụng từ năm 2021.

- Đề nghcác Hội đồng đấu thầu tập trung cấp địa phương; cơ skhám, chữa bệnh tham kho danh mục, slượng, giá trúng thầu các thuc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bo him xã hội Việt Nam thí điểm t chc làm căn cứ xây dựng kế hoch lựa chn nhà thầu.

Yêu cầu Bo hiểm xã hội các tnh khẩn trương tổ chc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tng Giám đốc (để b/c);
-
Bộ Y tế: Cục QLD, V KHTC, TTMS thuốc TTQG;
- Các đơn vị: GĐB, TTKT, TCKT, KTNB:
- SY tế các tnh, thành phố (để p/h);
-
Các bệnh viện trc thuộc Bộ Y tế;
-
Y tế các Bộ, ngành:
- Website BHXH Việt Nam;
- L
ưu: VT, DVT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ

Lê Văn Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2101/BHXH-DVT ngày 29/06/2020 về đấu thầu mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.203

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!