Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1901/BGDĐT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 06/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1901/BGDĐT-HTQT
V/v báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Điều 6 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (sau đây gọi tắt là Nghị định số 127) và Điều 65 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài (cơ sở giáo dục có giảng dạy chương trình giáo dục của nước ngoài, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam) tại địa phương.

2. Chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo về hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương đến ngày 31/12/2021 theo mẫu báo cáo và các Phụ lục kèm theo Công văn này.

Báo cáo về hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục của Quý Ủy ban xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Hợp tác quốc tế), số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước ngày 04/6/2022; đồng thời bản mềm (file) báo cáo gửi về email: hoptacdautu@moet.gov.vn và ptthuyen@moet.gov.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ bà Phạm Thị Thu Huyền, chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, email: ptthuyen@moet.gov.vn, điện thoại: 0948580852.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở GDĐT các tỉnh, thành phố;
- Sở GD, KH&CN Bạc Liêu;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

MẪU BÁO CÁO

(Kèm theo Công văn số 1901/BGDĐT-HTQT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

……………
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/…

…, ngày … tháng … năm 2022

 

BÁO CÁO

Về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Điều 65 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/201 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố …………… trân trọng báo cáo về tình hợp hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương tính đến ngày 31/12/2021 như sau:

1. Báo cáo về thực trạng đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương (Thực hiện theo mẫu tại Bảng 1).

2. Báo cáo về việc quản lý các cơ Sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ sở giáo dục Việt Nam có giảng dạy chương trình nước ngoài (Thực hiện theo mẫu tại các Bảng 2, 3 và 4).

3. Báo cáo về các văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài (Thực hiện theo mẫu tại Bảng 5).

4. Báo cáo chung về quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể là:

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của địa phương liên quan đến quản lý hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; đánh giá công tác chỉ đạo; cho phép thành lập, cho phép hoạt động; quản lý hoạt động; nêu những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị.

- Đánh giá hoạt động và việc chấp hành các quy định pháp luật của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có vốn đầu tư của nước ngoài, cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài và văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài, trong đó chú ý các nội dung như là: Đăng ký hoạt động; việc thực hiện chương trình giảng dạy bắt buộc đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; việc thực hiện quy định về tỷ lệ học sinh Việt Nam theo học các chương trình của nước ngoài; việc thực hiện các

- Nhu cầu, định hướng của địa phương đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

- Những ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài; các dự án đang mời gọi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.

- Kiến nghị, đề xuất chung.

- Kiến nghị, đề xuất về khó khăn, vướng mắc, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định hiện hành về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

6. Các ý kiến khác (nếu có)

Trân trọng ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- ……;
- Lưu: VT, …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ và tên)


 

(TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO)
-------

 

 

 

PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HỢP TÁC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

(Kèm theo Công văn số 1901/BGDĐT-HTQT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung

Số Iượng dự án FDI năm 2021

Số lượng dự án FDI đến 31/12/2021

Đầu tư bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp năm 2021

Dự án đầu tư FDI mới

Dự án FDI dừng hoạt

Tổng số Dự án FDI

Tổng số dự án

Số vốn đăng ký

Số vốn thực hiện

Số dự án

Số vốn

Tổng số dự án

Số vốn đăng ký

số vốn thực hiện

Số lượt nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần

Số vốn nước ngoài đăng ký

Số vốn thực hiện

1

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phổ thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (tin học, ngoại ngữ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dịch vụ giáo dục khác (không bao gồm tin học, ngoại ngữ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO)
-------

 

 

 

PHỤ LỤC 2

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Công văn số 1901/BGDĐT-HTQT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Tên cơ sở giáo dục

Tên nhà đầu tư/tổ chức kinh tế

Thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ

Địa chỉ

Số Quyết định cho phép thành lập

Năm cấp phép hoạt động

Ngôn ngữ giảng dạy

Chương trình giảng dạy

Quy mô tuyển sinh theo Quyết định

Số lượng học sinh

Mức học phí cao nhất

Tổng số người học đang học tại thời điểm 31/12/2021

Tổng số giáo viên tại thời điểm 31/12/2021

Email và số điện thoại của cơ Sở giáo dục

Tên chương trình

Quốc gia cung cấp

Tên cơ quan, tổ chức kiểm định chương trình

Người Việt Nam

Người nước ngoài

Tổng số

Người Việt Nam

Người nước ngoài

Tổng số

Người Việt Nam

Người nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

I

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Trung học phổ thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO)
-------

 

 

 

PHỤ LỤC 3

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGẮN HẠN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Công văn số 1901/BGDĐT-HTQT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Tên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

Tên nhà đầu tư/ tổ chức kinh tế

Thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ

Địa chỉ

Số/ kí hiệu của

Năm cấp phép hoạt động

Lĩnh vực đăng ký hoạt động

Số lượng học viên

Tổng số giáo viên

Email và số điện thoại của cơ sở giáo dục

Trụ sở chính

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Giấy CNĐK đầu tư

QĐ cho phép thành lập (nếu có)

QĐ cho phép hoạt động

Ngoại ngữ

Tin học

Kỹ năng khác

Tổng số

Người Việt Nam

Người nước ngoài

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO)
-------

 

 

 

PHỤ LỤC 4

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM CÓ GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỦA NƯỚC NGOÀI/CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP

(Kèm theo Công văn số 1901/BGDĐT-HTQT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Tên cơ sở giáo dục Việt Nam

Địa chỉ

Loại hình trường

Loại hình chương trình giáo dục

Chương trình giảng dạy

Ngôn ngữ giảng dạy

Quy mô giáo dục

Số lượng giáo viên tại thời điểm 31/12/2021

Mức học phí năm 2021 - 2022

Email và số điện thoại của cơ sở giáo dục

Công lập

Tư thục

Giảng dạy một số môn theo Chương trình GD nước ngoài (trước NĐ 86/2018)

Chương trình tích hợp (theo NĐ 86/2018)

Thí điểm giảng dạy 100% chương trình GD nước ngoài

Tên chương trình nước ngoài

Quốc gia cung cấp

Tên cơ quan, tổ chức kiểm định chương trình/ CSGD

Số lượng tuyển sinh trong năm

Số lượng học sinh đang học

Tổng số

Giáo viên Việt Nam

Giáo viên nước ngoài

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Trung học phổ thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO)
-------

 

 

 

PHỤ LỤC 5

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Công văn số 1901/BGDĐT-HTQT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo)

TT

Tên VPĐD giáo dục nước ngoài (theo Quyết định)

E-mail, số điện thoại liên hệ

Quốc gia

Năm thành lập

Năm cấp phép hoạt động

Tình trạng hoạt động

Nội dung hoạt động

Số lượng người được hỗ trợ, cung cấp thông tin

Kết quả hoạt động khác

Đang hoạt động

Đã chấm dứt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1901/BGDĐT-HTQT ngày 06/05/2022 báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


227

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209