Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1620/UBND-CNGTXD năm 2013 giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL 279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 1620/UBND-CNGTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 11/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1620/UBND-CNGTXD
V/v giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án GPMB thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL 279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô

Hà Giang, ngày 11 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Ngày 07 tháng 6 năm 2013, UBND tỉnh Hà Giang nhận được Tờ trình số 493/TTr-SGTVT ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Sở Giao thông vận tải về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án GPMB thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL 279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô (Km 0 - Km 36), tỉnh Hà Giang.

Sau khi xem xét nội dung Tờ trình; căn cứ Điều 33, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; căn cứ khoản 11, Điều 1 Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư, nâng cấp QL 279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô (Km 0 - Km 36), tỉnh Hà Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo:

1. Giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL 279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô (Km 0 - Km 36), tỉnh Hà Giang.

2. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bắc Quang, UBND huyện Quang Bình trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- CT, PCT PT khối;
- LĐVPUBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và MT;
- UBND huyện Bắc Quang;
- UBND huyện Quang Bình;
- Công thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu VT, CV: CN, TNMT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1620/UBND-CNGTXD năm 2013 giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL 279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.845
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106