Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1444/TTg-KTN năm 2015 xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 11/2013/NĐ-CP về Quản lý đầu tư phát triển đô thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1444/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 21/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1444/TTg-KTN
V/v xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đ nghị của Bộ Xây dựng (Tờ trình số 44/TTr-BXD ngày 06 tháng 7 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 2745/BTP-PLDSKT ngày 30 tháng 7 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5384/BKHĐT-KCHTĐT ngày 04 tháng 8 năm 2015) và Tài chính (Công văn số 10296/BTC-ĐT ngày 28 tháng 7 năm 2015) về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đnh số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị, trình Chính ph theo quy định. Bộ Xây dựng lưu ý ly ý kiến các bộ, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội có liên quan trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo.

2. Đ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư phát triển đô thị, trong khi chờ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP , Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn thực hiện một số nội dung như đề nghcủa Bộ Xây dựng tại văn bn nêu trên, kịp thời có biện pháp để xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có); báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng;
- Các
Ủy ban nhân dân: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, NC, TKBT,
- Lưu: VT, KTN (3
b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1444/TTg-KTN năm 2015 xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 11/2013/NĐ-CP về Quản lý đầu tư phát triển đô thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.419

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239