Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1398/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 11/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1398/LĐTBXH-KHTC
V/v triển khai thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Căn cứ Quyết định số 1654/QĐ-LĐTBXH ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ, các quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm tài sản tập trung và đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ) tại Công văn số 11/CV-QLDAĐTXD ngày 02/3/2018 về nhu cầu mua sắm tập trung năm 2018, Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) có ý kiến như sau:

1. Hàng năm, để kịp thời tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản đáp ứng nhu cầu hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đối với danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1654/QĐ-LĐTBXH ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư thuộc Bộ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Thẩm định, tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trực tiếp sử dụng tài sản đảm bảo đúng tiêu chun, định mức, chế độ, trong phạm vi dự toán được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng.

b) Lập và trình Bộ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện các trình tự, thủ tục đấu thầu mua sắm tập trung đối với danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ theo đúng quy định của Luật đấu thầu, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ và văn bản khác có liên quan; đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu như: đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ, trong phạm vi dự toán được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng, công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả đầu tư; bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại phù hợp với yêu cầu, nội dung hoạt động của các đơn vị sử dụng tài sản, quá trình cải cách nền hành chính nhà nước và cải cách tài chính công.

c) Ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản, phát hành tài liệu mô tả chi tiết các tài sản được lựa chọn; quy định mu hợp đng mua sắm làm cơ sở cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng mua sắm với nhà cung cấp. Sau khi Thỏa thuận khung về mua sắm tập trung được ký kết giữa Ban Quản lý các dự án đầu tư thuộc Bộ và nhà thu cung cấp tài sản được lựa chọn theo quy định. Ban Quản lý các dự án đầu tư thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Đăng tải danh sách các nhà thầu được lựa chọn, thỏa thuận khung ký kết giữa nhà thu và Ban Quản lý các dự án đầu tư thuộc Bộ, tài liệu mô tả chi tiết từng tài sản (tên, tiêu chun kỹ thuật, đơn giá, màu sắc, xuất xứ); mẫu hợp đồng mua sắm với từng loại tài sn trên Trang thông tin về tài sản nhà nước của Bộ Tài chính (đối với tất cả các gói thầu mua sắm tập trung) và Cổng thông tin điện tử của Bộ.

- Thông báo bng hình thức văn bản đến đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trực tiếp gửi nhu cầu mua sắm tập trung về Ban Quản lý các dự án đầu tư thuộc Bộ biết, thực hiện trình tự, thủ tục tiếp theo nêu tại điểm d mục 3 Công văn này.

d) Tham gia bàn giao, tiếp nhận tài sản mua sắm tập trung, công khai việc mua sắm tài sản; giám sát việc thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng của các nhà thầu được lựa chọn; tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.

đ) Quản lý thu, chi liên quan đến mua sắm tập trung; tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin đ thực hiện mua sắm điện tử và thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Riêng năm 2018, Ban Quản lý các dự án đầu tư thuộc Bộ khẩn trương tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung đối với 08 danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ có thứ tự từ 01 đến 08 để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng tài sản phục vụ hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo hướng dẫn tại mục 1 Công văn này. Đối với 02 danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ có thứ tự 09 và 10, đ bảo đm tính đồng bộ, hiện đại phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hiệu quả đầu tư, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật, đề nghị các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao tham gia xây dựng hướng dẫn về chủng loại, số lượng, định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật... và báo cáo bằng văn bản về Bộ (qua Vụ kế hoạch Tài chính) trước ngày 10/5/2018 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. Cụ thể:

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tham gia xây dựng hướng dẫn về chủng loại, số lượng, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với tài sản, máy móc, trang thiết bị... thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ thứ 09.

- Trung tâm Thông tin tham gia xây dựng hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy chun chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, bảo mật và các yêu cầu để bảo đảm sự tương thích, thông suốt, an toàn khi tích hp với dữ liệu chung của Bộ... đối với danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ thứ 10.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn Ban Quản lý các dự án đầu tư thuộc Bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai thực hiện đấu thầu mua sắm tập trung đối với 02 danh mục tài sản này theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trực tiếp sử dụng tài sản có các trách nhiệm sau:

a) Hàng năm trước khi xây dựng nhu cầu mua sắm tài sản, các đơn vị phải thực hiện rà soát các tài sản, máy móc, thiết bị đã được trang bị đ bố trí, sử dụng có hiệu quả nhất, đồng thời cắt giảm nhu cầu chưa thực sự cần thiết, cấp bách để tiết kiệm mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thông báo dự toán mua sắm tài sản được cấp có thẩm quyền giao, tiêu chuẩn, định mức và chế độ sử dụng tài sản công để lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung của đơn vị mình đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại phù hợp với yêu cầu, nội dung hoạt động của đơn vị, quá trình cải cách nền hành chính nhà nước, cải cách tài chính công và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính), đồng gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ trước ngày 31 tháng 01 hàng năm đthẩm định, tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản tập trung của Bộ. Nội dung chủ yếu của văn bản đăng ký mua sắm tập trung bao gồm:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản sau khi hoàn thành việc mua sắm;

- Chủng loại, số lượng tài sản mua sắm tập trung;

- Dự toán, nguồn vốn thực hiện mua sắm tập trung và phương thức thanh toán;

- Dự kiến thời gian, địa điểm giao, nhận tài sản sau khi hoàn thành mua sắm và các đề xuất khác (nếu có).

c) Lập, phê duyệt dự toán mua sắm tập trung: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, nhu cầu và hiện trạng sử dụng tài sản, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trực tiếp sử dụng tài sản đề xuất nhu cầu mua sắm tài sản cùng với việc lập dự toán ngân sách hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; trong đó, xác định cụ thể chủng loại, số lượng, dự toán kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung.

d) Ký hợp đồng mua sắm tài sản, thanh toán tiền mua tài sản cho nhà thầu được lựa chọn, tiếp nhận, theo dõi trên sổ kế toán, quản lý, sử dụng tài sản được trang bị theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản với nhà thầu được lựa chọn, quyết toán kinh phí mua sắm tài sản; yêu cầu nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản có trách nhiệm bo hành, bảo trì đối với tài sản đã cung cấp theo thỏa thuận khung và hợp đồng mua sắm tài sản đã ký và các quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ thông báo để Ban Quản lý các dự án đầu tư thuộc Bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ biết và triển khai thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản tập trung, quản lý và sử dụng tài sản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (đ
báo cáo);
- Lưu: VT, KH-TC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1398/LĐTBXH-KHTC ngày 11/04/2018 về triển khai thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.054

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8