Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 130/UBND-XD2 năm 2015 tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 130/UBND-XD2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 12/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/UBND-XD2
V/v: tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 3497/BXD-KHCN ngày 31/12/2014 của Bộ Xây dựng v việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thc hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng (có sao Văn bản kèm theo); Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Các s có tên trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo những nội dung tại Văn bản số 3497/BXD-KHCN ngày 31/12/2014 của Bộ Xây dựng.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND: các huyện, thành ph, thị xã;
- Chánh VP, các Phó VP/UB tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD2.
Gửi:
VB giấy:

+ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
+ Chánh VP, các Phó VP/UB
tỉnh;
+ Các sở: Xây dựng, Giao thông, Công Thương, NN&PTNT;
VB điện tử: các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 130/UBND-XD2 năm 2015 tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.847
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122