Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12591/BGTVT-CQLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 09/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12591/BGTVT-CQLXD
V/v: Báo cáo tình hình thc hin hoạt động đấu thầu năm 2020.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục Qun lý chuyên ngành;
- Văn phòng Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Các S
Giao thông vận ti;
- C
ác Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ;
- C
ác Ban Qun lý dự án thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các T
ng công ty, Trường, Viện thuộc Bộ.

Triển khai thực hiện Thông tư s 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Bộ Giao thông vận ti (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vđược giao làm ch đầu tư hoặc qun các dự án do Bộ GTVT quyết định đầu tư thực hiện một s nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 theo đề cương hướng dẫn tại Phụ lục I và tổng hợp số liệu theo các biểu mẫu tại Phụ lục 2 của Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT nêu trên; s liệu báo cáo tính từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020 theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT được sa đổi tại Điều 10 Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT.

2. Đ tránh trùng lặp kết quả báo cáo, Bộ GTVT đề nghcác cơ quan, đơn v lưu ý một s nội dung sau: Đi vi các dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, các đơn vị được giao nhiệm vụ qun lý dự án lập và gi báo cáo trực tiếp về Bộ GTVT. Đối với các dự án do B GTVT quyết định đầu tư, các cơ quan được giao làm ch đầu tư tng hợp báo cáo, gửi về Bộ GTVT.

3. Báo cáo gửi về Bộ GTVT (qua Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT) bằng văn bản trước ngày 20/12/2020.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư, Ban Qun lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT về tính chính xác, đầy đủ, đúng biểu mẫu và kịp thời hạn về các s liệu tng hợp báo cáo. Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT tng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị không gửi báo cáo kịp thời hoặc số liệu không đảm bảo đầy đủ, chính xác, báo cáo Bộ GTVT xem xét, xử lý theo quy định.

Yêu cu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thc hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT,
CQLXD (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12591/BGTVT-CQLXD về Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu ngày 09/12/2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.880

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27