Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11398/BKHĐT-GSTĐĐT về triển khai công tác giám sát và đánh giá đầu tư; lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 11389/BKHĐT-GSTĐĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 28/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11389/BKHĐT-GSTĐĐT
V/v triển khai công tác giám sát và đánh giá đầu tư; lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2015

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015, quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan:

1. Nghiên cứu, triển khai tổ chức thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo các quy định nêu trên.

2. Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2015 theo Mu số 01 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT. Trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ các thông tin quy định tại báo cáo chính và các phụ biểu (01; 02; 03; 04; 05; 06) và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/3/2016.

Riêng Kho bạc Nhà nước Trung ương lập báo cáo tình hình giải ngân theo Mu số 16, phụ biểu 09 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/2/2016.

Đề nghị các cơ quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Lưu VP, GS&TĐĐT (K
232 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11398/BKHĐT-GSTĐĐT về triển khai công tác giám sát và đánh giá đầu tư; lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


176
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177