Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 11134/BTC-ĐT 2022 báo cáo Kiểm toán nhà nước đối với nguồn vốn đầu tư công

Số hiệu: 11134/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/10/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11134/BTC-ĐT
V/v đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước đối với nguồn vốn đầu tư công nguồn NSNN

Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Nghị quyết số 53/2022/QH15 Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã giao Chính phủ: Khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với quyết toán ngân sách nhà nước niên độ 2020 và 2019 trở về trước...Làm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 2020 và việc không thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với niên độ ngân sách nhà nước từ năm 2019 trở về trước theo các Nghị quyết của Quốc hội. Báo cáo Quốc hội kết quả xử lý vi phạm và việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021”.

Do hiện nay Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương đang thực hiện báo cáo quyết toán niên độ NSNN năm 2021, vì vậy Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo tình hình thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước đối với vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2021 và năm 2020 tr về trước.

Thực hiện quy định trên, để Bộ Tài chính có cơ sở tổng hợp báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện và xử lý các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Đồng thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện xử lý kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2021 và các năm từ 2020 trở về trước, gửi về Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) trước ngày 30/11/2022, đề nghị gửi bản mềm theo định dạng excel vào Email Vudautu@mof.gov.vn để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội theo quy định.

(1) Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2021 (Chi tiết theo biểu 01 đính kèm).

(2) Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN các năm từ 2020 trở về trước (Chi tiết theo biểu 02 đính kèm).

Đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN;
- Vụ NSSN;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

 


BỘ, UBND TỈNH….

Biểu số 01

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NSNN NĂM 2021

Đơn vị: đồng

STT

Tên đơn vị

Số, ngày của Báo cáo Kiểm toán nhà nước

Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đúng chế độ

Tổng số đã xử lý

Tổng số

1/Tăng thu về thuế, phí và thu khác

2. Ghi thu ghi chi

3/Thu hồi và giảm cấp phát do chi sai chế độ

4/Chuyển QT năm sau

5/Thu hồi kinh phí thừa

6/Điều chỉnh quyết toán và hủy dự toán (xử lý khác)

Ghi chú

Tổng số

1/Tăng thu về thuế, phí và thu khác

2. Ghi thu ghi chi

3/Thu hồi và giảm cấp phát do chi sai chế độ

4/Chuyển QT năm sau

5/Thu hồi kinh phí thừa

6/Điều chỉnh quyết toán và hủy dự toán (xử lý khác)

Ghi chú

Tổng

Thu hồi nộp NSNN

Giảm thanh toán

Tổng

Thu hồi nộp NSNN

Giảm thanh toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

TỔNG SỐ (I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Kiểm toán tại đơn vị (có nội dung liên quan đến các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2021):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Kiểm toán tại các DA sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2021:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ, UBND TỈNH…..

Biểu số 02

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NSNN TỪ NĂM 2020 TRỞ VỀ TRƯỚC

Đơn vị: đồng

STT

Tên đơn vị

Số, ngày của Báo cáo Kiểm toán nhà nước

Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đúng chế độ

Tổng số đã xử lý

Tổng số

1/Tăng thu về thuế, phí và thu khác

2. Ghi thu ghi chi

3/Thu hồi và giảm cấp phát do chi sai chế độ

4/Chuyển QT năm sau

5/Thu hồi kinh phí thừa

6/Điều chỉnh quyết toán và hủy dự toán (xử lý khác)

Ghi chú

Tổng số

1/Tăng thu về thuế, phí và thu khác

2. Ghi thu ghi chi

3/Thu hồi và giảm cấp phát do chi sai chế độ

4/Chuyển QT năm sau

5/Thu hồi kinh phí thừa

6/Điều chỉnh quyết toán và hủy dự toán (xử lý khác)

Ghi chú

Tổng

Thu hồi nộp NSNN

Giảm thanh toán

Tổng

Thu hồi nộp NSNN

Giảm thanh toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

NĂM 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Kiểm toán tại đơn vị (có nội dung liên quan đến các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2020):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Kiểm toán tại các DA sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2020:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

NĂM 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Kiểm toán tại đơn vị (có nội dung liên quan đến các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2019):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Kiểm toán tại các DA sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

NĂM 20…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Kiểm toán tại đơn vị (có nội dung liên quan đến các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 20…):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Kiểm toán tại các DA sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN năm 20..:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11134/BTC-ĐT ngày 28/10/2022 về đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước đối với nguồn vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.340

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!