Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1092/TCHQ-TXNK 2021 xử lý máy móc thiết bị của dự án đầu tư đã hết khấu hao

Số hiệu: 1092/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Bằng Toàn
Ngày ban hành: 09/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1092/TCHQ-TXNK
V/v xử lý máy móc thiết bị của dự án đầu tư đã hết khấu hao

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH dệt và nhuộm Hưng Yên.
(KCN dệt may Ph
i Nối, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số 203/CV2021 ngày 18/01/2021 của Công ty TNHH dệt và nhuộm Hưng Yên về việc xử lý máy móc thiết bị của dự án đầu tư đã hết khấu hao. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về khai báo tên hàng

Căn cứ Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế bao gồm hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư.

Việc thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trong đó quy định đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để thực hiện dự án có vốn đầu tư trong nước, khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì thực hiện việc kê khai, tính thuế trên tờ khai mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này. Doanh nghiệp hoặc Ban thanh lý có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng, tên gọi, mã ký hiệu, lượng tiền, số tiền thuế được miễn thuế tương ứng với hàng hóa cần thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số, ngày, tháng, năm gửi cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu hàng hóa miễn thuế.

Căn cứ quy định nêu trên khi chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu miễn thuế, công ty phải có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng, tên gọi và lượng hàng phải kê khai tương ứng với tên, lượng hàng hóa thuộc tờ khai hải quan nhập khẩu ban đầu gửi cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu hàng hóa miễn thuế.

2. Về trị giá hải quan

Tại tiết b khoản 2 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam có thay đi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế để bán thì trị giá hải quan là trị giá khai báo được xác định trên cơ sở giá thực tế bán, trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định giá trị theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế hàng hóa. Đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp đủ tiền thuế, hàng hóa mua trong nước khi thanh lý không phải kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan

Như vậy, khi có nhu cầu thay đổi đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thì doanh nghiệp phải xác định cụ thể hàng hóa đã nhập khu miễn thuế thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số, ngày, tháng, năm và chỉ được thay đổi mục đích sử dụng khi hoàn thành thủ tục hải quan.

3. Trọng lượng thể hiện trên tờ khai chuyển đổi

Trọng lượng của hàng hóa thay đi mục đích sử dụng được xác định theo trọng lượng ghi trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu ban đầu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH dệt và nhuộm Hưng Yên biết và thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục mở tờ khai đ được hướng dẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c):
- Lưu: VT, TXNK-Đ.Thuận (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1092/TCHQ-TXNK ngày 09/03/2021 về xử lý máy móc thiết bị của dự án đầu tư đã hết khấu hao do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.773

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!