Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10883/BKHĐT-GSTĐĐT lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2012 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 10883/BKHĐT-GSTĐĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 27/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10883/BKHĐT-GSTĐĐT
V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2012

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước.

 

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, thời hạn gửi báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2012 là ngày 20 tháng 01 năm 2013. Đ đảm bảo tiến độ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan thực hiện:

1. Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2012 theo Mu số 01 Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ các thông tin quy định tại báo cáo chính và các phụ biểu (01; 02; 03).

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các dự án khởi công mới trong năm 2012 và tình hình nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tính đến 31/12/2012 theo tinh thần Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các cơ quan báo cáo bổ sung số liệu theo các Mu biểu (Phụ lục 1, Phụ lục 2) kèm theo.

2. Chỉ đạo chủ đầu tư/ban quản lý dự án các dự án quan trọng quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên) thuộc phạm vi quản lý lập báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư năm 2012 theo Mu số 03 Thông tư số 13/2010/TT-BKH và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo thời hạn quy định. Trường hợp Dự án quan trọng quốc gia gồm nhiều dự án thành phần, chủ đầu tư dự án thành phần ngoài việc gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, còn gửi tới chủ đầu tư dự án thành phần chính của Dự án quan trọng quốc gia để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

3. Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên) thuộc phạm vi quản lý theo mẫu biểu (Phụ lục 3) kèm theo và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2012.

Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên) năm 2012 gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo các mẫu biểu);
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (kèm theo các mẫu biểu);
- Lưu VP, GS&TĐĐT (K).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn
Văn Trung

 


(Phụ lục 1: kèm theo văn bn số 10883/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TỔNG SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2012 VÀ PHÂN THEO CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

TT

Nội dung

Số lượng

Số dự án theo nguồn vốn đầu tư(*)

Ghi chú

H trợ có MT từ NSTW

Cân đối NSĐP

TPCP

XSKTvà QLK (***)

ODA

Các nguồn khác (****)

1

Dự án quan trọng quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

a

- Dự án chuyển tiếp (**)

 

 

 

 

 

 

 

 

b

- Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

c

- Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án nhóm A

 

 

 

 

 

 

 

 

a

- Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

b

- Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

c

- Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dự án nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

a

- Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

b

- Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

c

- Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dự án nhóm C

 

 

 

 

 

 

 

 

a

- Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

b

- Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

c

- Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

a

- Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

b

- Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

c

- Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Một dự án có thể sử dụng nhiều ngun vốn

(**) Dự án chuyển tiếp là dự án khởi công trước năm 2012.

(***) XSKT và QLK là ngun vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết và các nguồn quản lý qua ngân sách khác (phí, lệ phí để lại đầu tư,...)

(****) Các nguồn khác bao gồm: Vốn tín dụng ĐTPT của NN, vốn vay thương mại có bảo lãnh của NN, vốn ĐTPT của DNNN.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

 

(Phụ lục 2: kèm theo văn bản số 10883/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2012

Đơn v: tỷ đồng

STT

Nội dung

Kế hoạch năm 2012

Tổng giá trị khối lượng thực hiện năm 2012

Tổng giá trị giải ngân năm 2012

Tổng giá trị còn nợ đọng lũy kế đến 31/12/2012

I

Tổng cộng vốn đầu tư phát triển của NN

 

 

 

 

1

Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW

 

 

 

 

2

Cân đối NSĐP

 

 

 

 

3

Vốn TPCP

 

 

 

 

4

Xổ số kiến thiết và các nguồn QL qua NS khác

 

 

 

 

5

ODA

 

 

 

 

6

Các nguồn khác

 

 

 

 

a

- Tín dụng ĐTPT của nhà nước

 

 

 

 

b

- Vay thương mại có bảo lãnh của NN

 

 

 

 

c

- Vốn ĐTPT của DNNN

 

 

 

 

ll

Vốn vay thương mại của DNNN

 

 

 

 

III

Vốn đầu tư từ khu vực ngoài NN

 

 

 

 

1

Vốn FDI

 

 

 

 

2

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+III)

 

 

 

 

Ghi chú: Để tránh trùng lắp, các Bộ, ngành chỉ tổng hợp số liệu thuộc phạm vi quản lý, không thống kê số liệu của các Tập đoàn, Tng công ty 91.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

 

(Phụ lục 3: kèm theo văn bản số 10883/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN NHÓM A (SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN) NĂM 2012

Đơn vị vốn: tỷ đồng

STT

Tên dự án

Địa điểm đầu tư

Quy mô, công suất

Vốn đầu tư

Kế hoạch vốn năm 2012

Giá trị thực hiện

Giải ngân

Chấp hành Chế độ BC GS, ĐCĐT

Tổng vốn đầu tư

Vốn NN

Vốn khác

Tổng

Vốn NN

Vốn khác

Thực hiện đến 31/12/2012

Lũy kế đến 31/12/2012

Giải ngân 31/12/2012

Lũy kế đến 31/12/2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

Dự án quan trọng quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Dự án nhóm A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú (cột 15):

- Báo cáo đầy đ, đúng quy định: Đ

- Báo cáo không đầy đ: K

- Không báo cáo: 0

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Ký, đóng dấu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10883/BKHĐT-GSTĐĐT lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2012 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.028

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58