Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10357/BTC-CST năm 2016 vướng mắc trong thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định 118/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10357/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10357/BTC-CST
V/v vướng mc trong thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
(Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành ph Hi Phòng)

Bộ Tài chính nhận được công văn số LGEVH-160408 ngày 08/4/2016 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đề nghị hướng dẫn thi hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điều 13 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 quy định về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật như sau:

1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại ca dự án.

2. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

3. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự; an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư quy định về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật như sau:

1. Trong trường hợp văn bản pháp luật mới do cơ quan nhà nước có thm quyền ban hành có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư đang áp dụng đối với nhà đầu tư trước thời điểm văn bản đó có hiệu lc, nhà đầu tư được bảo đảm thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư.

2. Ưu đãi đầu tư được bo đm theo quy định tại Khoản 1 Điều này ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định tại văn bản pháp luật hiệu lực trước thời điểm văn bản pháp luật mới hiệu lực”.

Ngày 17/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2016) có hướng dẫn như sau:

Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp ơng đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 01/7/2015 và dự án đầu tư trong nước quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 01/7/2015: Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015.”

Theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC nêu trên, Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 022043000134 ngày 6/9/2013 tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng trước ngày 1/7/2015 nên thực hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế nhập khu) theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015. Cụ thể như sau:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tnh; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào địa bàn có phn diện tích khu công nghiệp lớn hơn. Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại Khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định v phân loại đô thị”.

- Điểm c khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định: “Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong giai đoạn 2009 - 2013 thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 022043000134 cấp ngày 6/9/2013 tại Khu công nghiệp Tràng Duệ và nếu Khu công nghiệp Tràng Duệ không nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì Công ty được hưng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 cho thời gian còn lại k từ kỳ tính thuế năm 2015 theo quy định tại điểm c khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP.

2. Về thuế nhập khẩu:

- Theo quy định tại khoản 18 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì danh mục địa bàn ưu đãi thuế nhập khẩu thực hiện theo danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (đã được thay thế 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013). Căn cứ theo danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Khu công nghiệp không có tên trong danh mục địa bàn được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nên dự án đầu tư của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng không được hưng ưu đãi thuế nhập khẩu theo quy định của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP.

- Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016, ưu đãi thuế nhập khẩu, xuất khẩu áp dụng cho đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư và tại khoản 1 Điều 21 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Dự án đang được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có mức ưu đãi cao hơn mức ưu đãi quy định tại Luật này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án; trường hợp mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi hoặc chưa được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Luật này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Luật này cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án”;

Theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì khu công nghiệp thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thay thế cho danh mục địa bàn ưu đãi về thuế TNDN ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nên dự án đầu tư của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư.

Theo đó, kể từ ngày 1/9/2016, dự án đầu tư của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng sẽ được ưu đãi về thuế nhập khẩu áp dụng cho thời gian còn lại theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Bộ Tài chính trả lời Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- TCT, TCHQ;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Lưu: VT, CST (PXNK),(10b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10357/BTC-CST năm 2016 vướng mắc trong thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định 118/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.678

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228