Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 879/UBDT-KHTC 2020 Số liệu công khai trên ứng dụng công khai ngân sách nhà nước

Số hiệu: 879/UBDT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nguyễn Mạnh Huấn
Ngày ban hành: 20/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/UBDT-KHTC
V/v gửi tài liệu, số liệu công khai trên ứng dụng công khai NSNN của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Công văn số 7324/BTC-HCSN ngày 17/6/2020 của Bộ Tài chính về việc gửi tài liệu, số liệu công khai trên ứng dụng công khai NSNN của Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Ngày 19/02/2019, Ủy ban Dân tộc đã có Công văn số 119/UBDT-KHTC gửi Bộ Tài chính về việc cung cấp đường dẫn Chuyên mục Công khai ngân sách, trong đó đường dẫn công khai của Ủy ban Dân tộc là: http://www.ubdt.gov.vn/Công khai ngân sách. Đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp.

2. Ủy ban Dân tộc đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm công khai ngân sách nhà nước theo Phụ lục đính kèm.

Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Tài chính để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Thứ trưởng, PCN Lê Sơn Hải (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Mạnh Huấn

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Công văn số 879/UBDT-KHTC ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc)

TT

Họ và tên

Chc vụ

Phòng/Ban

Địa chỉ email công vụ

Điện thoại di động

Đường dẫn công khai của Ủy ban Dân tộc

1

Vũ Thị Phương Lan

Chuyên viên chính

Tài chính

vuthiphuonglan@cema.gov.vn

097.648.0648

http://www.ubdt.gov.vn/công khai ngân sách

2

Nguyễn Thị Thu Hường

Chuyên viên

Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

Nguyenthithuhuong@cema.gov.vn

098.191.8899

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 879/UBDT-KHTC ngày 20/07/2020 về gửi tài liệu, số liệu công khai trên ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.992

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!