Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6511/UBND-VX năm 2013 chủ trương đầu tư dự án hệ thống cung cấp dịch vụ Internet không dây tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 6511/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6511/UBND-VX
V/v chủ trương đầu tư dự án hệ thống cung cấp dịch vụ Internet không dây tại thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND thành phố Đà Lạt.

 

Xét Tờ trình số 24/TTr-STTTT ngày 18/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xin chủ trương đầu tư dự án hệ thống cung cấp dịch vụ Internet không dây tại thành phố Đà Lạt;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất chủ trương đầu tư dự án hệ thống cung cấp dịch vụ Internet không dây tại thành phố Đà Lạt theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 24/TTr-STTTT ngày 18/10/2013.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND thành phố Đà Lạt chọn doanh nghiệp, xây dựng phương án đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6511/UBND-VX năm 2013 chủ trương đầu tư dự án hệ thống cung cấp dịch vụ Internet không dây tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77