Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6175/BYT-BH năm 2017 về kiểm thử, gửi dữ liệu điện tử sau khi cập nhật, điều chỉnh phần mềm HS lên Cổng tiếp nhận do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6175/BYT-BH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 30/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6175/BYT-BH
V/v kiểm thử, gửi dữ liệu điện t sau khi cập nhật, điều chỉnh phần mm HS lên Cổng tiếp nhận

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bệnh viện/Viện giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ/Ngành
(Sau đây gọi chung là Đơn vị)

Ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4210/QĐ-BYT về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đu ra sử dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Sau đây viết tắt là Quyết định số 4210), làm cơ sở để các cơ sở y tế (CSYT) trên phạm vi toàn quốc tổ chức triển khai cập nhật, điều chỉnh, nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện (phần mềm HIS) ca đơn vị mình.

Căn cứ Quyết định số 4210, các CSYT và Bảo him xã hội (BHXH) Việt Nam đã tiến hành cập nhật, điều chỉnh, nâng cấp phần mềm HIS và Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin Giám định bảo hiểm y tế (BHYT) để thực hiện trích chuyển, tiếp nhận, giám định dữ liệu điện tử.

Theo báo cáo, đ xuất ca BHXH Việt Nam tại Công văn s 4651/BHXH-CNTT ngày 18/10/2017 về việc kiểm thử Cổng tiếp nhận d liệu hệ thống thông tin giám định BHYT theo Quyết định số 4210 (Sau đây viết tắt là Công văn s 4651/BHXH), Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các Đơn vị, các CSYT nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Về việc thực hiện Quyết định số 4210:

- Yêu cu Thủ trưởng các đơn vị, các CSYT nghiêm túc tổ chức thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh phần mềm quản lý bệnh viện (phần mềm HIS) của đơn vị mình, bảo đm trích xuất theo chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra theo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 4210.

- Khẩn trương nâng cấp phần mềm HIS hoặc thay thế nếu phần mềm không đáp ứng được việc nâng cấp cũng như trích xuất và chuyển dữ liệu điện tử đến các cng tiếp nhn.

2. Về kiểm thử gửi dữ liệu điện tử và gia hạn gửi dữ liệu điện tử sau khi cập nhật, điều chỉnh phần mềm HIS lên cổng tiếp nhận dữ liệu của BHXH và cổng dữ liệu y tế tại các CSYT:

- Vì nhiều lý do, đến ngày 18/10/2017 việc tiến hành điều chỉnh, nâng cấp phần mềm tiếp nhận của BHXH Việt Nam mới hoàn thiện hệ thống thử nghiệm Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc hệ thống thông tin Giám định BHYT để đáp ứng tiếp nhận dữ liệu điện tử các CSYT theo chuẩn dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo quyết định số 4210.

- Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, đúng tiến độ, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các CSYT giao cán bộ chuyên trách nghiên cứu tiến hành triển khai ngay việc truyền số liệu thử nghiệm lên Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin Giám định BHYT theo đúng các thông số kỹ thuật ghi trong Tài liệu do BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Công văn số 4651/BHXH. Trong đó:

(i) Việc truyền số liệu thử nghiệm: các CSYT có trách nhiệm gửi dữ liệu điện tử về Cng dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa ch http://congdulieuyte.vn và Cổng chạy thử của BHXH Việt Nam từ ngày 31/10/2017 theo đúng các yêu cu k thuật của công văn số 4651/BHXH (Được đính kèm văn bản này); đng thời gửi dữ liệu thanh toán lên Cổng giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn.

(ii) Điều chnh thời gian gửi các bảng XML theo quyết định số 4210;

Các CSYT gửi dữ liệu đin tử theo các thông tin trong các Bng 1, 2, 3 v Cng dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa ch http://congdulieuyte.vn và Cng tiếp nhận d liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn theo quy định về thời gian, nếu có khó khăn thì có th gi chậm hơn, nhưng phi trước ngày 31/12/2017.

Đối với bảng 4, bảng 5: Các CSYT thực hiện chuyn dữ liệu điện tử đúng yêu cầu, quy định tại Quyết định 4210 (từ ngày 01/4/2018).

3. Đ tránh các sai sót, vướng mắc trong quá trình chuyn dữ liệu, nh hưởng đến việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các CSYT, Bộ Y tế đề nghị;

- Căn cứ trên các kết quả trả về và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chnh sửa dữ liệu, cập nhật phần mềm HIS tại các CSYT, Th trưởng các đơn vị báo cáo bng văn bản v Vụ BHYT, Bộ Y tế; đồng thời gửi báo cáo qua hộp thư điện t (theo 02 địa chỉ; quoctoanbhyt@gmail.com thangvv@vss.gov.vn) để được tổng hợp, giải quyết kịp thời.

- Chậm nht đến ngày 15/11/2017, các CSYT phi gửi báo cáo bng văn bản về Vụ BHYT, đồng thời gửi báo cáo qua hộp thư điện tử (theo địa ch nêu trên) đtổng hợp tại các vướng mc, bất cập Nội dung báo cáo:

(i) Có/Không có vướng mắc, bất cập.

(ii) Nếu có vướng mc, bất cập thì gồm những nội dung cụ thể gì.

(iii) Nguyên nhân vướng mc, bt cập;

(iv) Kiến nghị, đề xuất của cơ sở y tế,

Lưu ý:

Trong trường hợp không vướng mc, bất cập các CSYT cũng phi gửi thông tin xác nhn là không gặp khó khăn, vướng mc, bt cập gì khi truyền số liệu th nghiệm lên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT (cng chạy thử).

Khi khó khăn, vướng mắc, bất cập của CSYT không hoặc chưa được BHXH Việt Nam giải quyết, đề nghị các CSYT cập nhật tình hình (đã xử lý/không xử lý, nguyên nhân/lý do), báo cáo về Vụ BHYT (thông qua địa chỉ e-mail: quoctoanbhyt@gmail.com) trước 17 giờ 00 hàng ngày để Vụ BHYT tng hợp, chỉ đạo, phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (đ
b/c);
- BHXH Việt Nam (đ
phối hợp g/q);
- Các Cục: KCB, CNTT;
- Lưu: VT, B
H.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6175/BYT-BH năm 2017 về kiểm thử, gửi dữ liệu điện tử sau khi cập nhật, điều chỉnh phần mềm HS lên Cổng tiếp nhận do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.214
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219