Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5847/VPCP-KGVX về việc thí điểm đặt hàng Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5847/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 04/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5847/VPCP-KGVX
V/v thí điểm đặt hàng Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (tờ trình số 2364/BTTTT-TTr ngày 23 tháng 7 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 7767/BTC-TCDN ngày 03 tháng 7 năm 2008) về việc đặt hàng Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Bộ Thông tin và Truyền thông thí điểm đặt hàng Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) về việc cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn 2008-2010, trên nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ phần chi phí cần thiết, đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên và phát huy hiệu quả dịch vụ công ích này.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Thực hiện ký hợp đồng đặt hàng và quản lý việc cung ứng dịch vụ của Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) theo đúng quy định hiện hành;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan tổ chức lựa chọn các chương trình phát thanh, truyền hình quảng bá của các Đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương để đơn vị được Nhà nước đặt hàng truyền tải lên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài, đảm bảo tính chính trị, tính văn hóa, tính dân tộc và theo đúng định hướng thông tin đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình truyền tải lên mạng Internet;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định cơ chế và mức hỗ trợ kinh phí hàng năm đưa vào tổng hợp dự toán chi ngân sách của Bộ để trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách;

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra và tổng kết việc thực hiện thí điểm, trên cơ sở đó, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về việc cung ứng loại dịch vụ này cho giai đoạn sau 2010, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài chính hỗ trợ việc đặt hàng cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên Internet theo đúng quy định;

b) Chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong các công việc có liên quan, đảm bảo thực hiện việc đặt hàng cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trên Internet theo đúng các quy định hiện hành, tiết kiệm, đạt hiệu quả và chất lượng cao;

c) Về kinh phí hỗ trợ năm 2008, trên cơ sở thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông về nội dung và mức kinh phí hỗ trợ, giao Bộ Tài chính ứng trước dự toán ngân sách năm 2009 cho Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện.

4. Các Đài phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương có chương trình được lựa chọn để truyền tải trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp, hỗ trợ đơn vị được Nhà nước thí điểm đặt hàng trong việc tiếp nhận các chương trình phát thanh, truyền hình quảng bá (chương trình không thu tiền) để truyền tải trên mạng Internet.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính và các Bộ, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Thiện Nhân;
- Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại TW;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Ngoại giao, Công an;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, ĐMDN, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03), HVB 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5847/VPCP-KGVX về việc thí điểm đặt hàng Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234