Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5215/BGTVT-TTCNTT năm 2018 về triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 5215/BGTVT-TTCNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 18/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5215/BGTVT-TTCNTT
V/v: Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Sở Giao thông vận tải;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Trung tâm Công nghệ thông tin.

Ngày 14/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2185/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020, theo đó trong giai đoạn 2016-2020. Bộ Giao thông vận tải dự kiến cung cấp 89 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 05/2/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành rà soát và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin giải quyết các thủ tục hành chính và kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, dự kiến bắt đầu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ từ ngày 01/7/2018 (Danh sách các thủ tục hành chính đính kèm tại phụ lục).

Để đảm bảo sẵn sàng triển khai các dịch vụ công trực tuyến tại các Sở Giao thông vận tải, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Các Sở Giao thông vận tải

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để người dân và doanh nghiệp chủ động thực hiện các thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải và các thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

- B trí cán bộ, trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ nộp bng hình thức trực tuyến tại địa phương.

- Đối với các địa phương có nhu cầu kết nối các phần mềm hiện có với hệ thống dịch vụ công trực tuyến tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, đề nghị liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải để thống nhất phương án kết nối.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp về hệ thống dịch vụ công trực tuyến nêu trên.

- Bố trí cán bộ, trang thiết bị cần thiết sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến tại đơn vị.

- Theo dõi và đôn đốc quá trình giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến tại các Sở Giao thông vận tải.

- Tổng hợp kết quả thực hiện và khó khăn, vướng mắc để đề xuất sửa đổi, nâng cấp quy trình nghiệp vụ, phần mềm nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Đảm bảo vận hành hệ thống hoạt động thông suốt; phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam để đề xuất sửa đổi, nâng cấp quy trình nghiệp vụ, phần mềm nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

- Kịp thời hỗ trợ kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Tổng cục Đường bộ việt Nam và các Sở Giao thông vận tải.

- Là đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ kỹ thuật (ông Ngô Đại Thng, điện thoại: 0988903386; Hotline: 19000318; email: bophanhotro@mt.gov.vn).

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND c
ác Tỉnh/TP (đchỉ đạo Sở GTVT);
- Văn phòng Bộ;
- Các Vụ: Vận tải
, Pháp chế, HTQT;
- Lưu VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THAM GIA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
(Kèm theo Công văn số 5215/BGTVT-TTCNTT ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên Thủ tục hành chính

Dự kiến lộ trình thực hiện

1

Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam

Tháng 7/2018

2

Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã ca Việt Nam do hết hạn

Tháng 7/2018

3

Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam do hư hỏng

Tháng 7/2018

4

Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam do mất mát

Tháng 7/2018

5

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải)

Tháng 7/2018

6

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) do hết hạn

Tháng 7/2018

7

Cấp lại giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) do hư hỏng

Tháng 7/2018

8

Cấp lại giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) do mất mát.

Tháng 7/2018

9

Cấp Giấy phép liên vận Việt -Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào

Tháng 7/2018

10

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt-Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào do hết hạn

Tháng 7/2018

11

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào do hư hỏng

Tháng 7/2018

12

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt-Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào do mất mát

Tháng 7/2018

13

Chấp thuận đăng ký khai thác vận tải hành khách tuyến cố đnh Việt - Lào

Tháng 7/2018

14

Chấp thuận bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào

Tháng 7/2018

15

Chp thuận thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào

Tháng 7/2018

16

Chấp thuận ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào

Tháng 7/2018

17

Chấp thuận điều chỉnh tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào

Tháng 7/2018

18

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Tháng 7/2018

19

Cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia

Tháng 7/2018

20

Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do hết hạn

Tháng 7/2018

21

Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do hư hỏng

Tháng 7/2018

22

Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do mất mát

Tháng 7/2018

23

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện thương mại

Tháng 7/2018

24

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại do hết hạn

Tháng 7/2018

25

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại do hư hỏng

Tháng 7/2018

26

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại do mất mát

Tháng 7/2018

27

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện phi thương mại

Tháng 7/2018

28

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện phi thương mại do hư hỏng

Tháng 7/2018

29

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện phi thương mại do mất mát

Tháng 7/2018

30

Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia

Tháng 7/2018

31

Bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố đnh liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia

Tháng 7/2018

32

Thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia

Tháng 7/2018

33

Ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam -Campuchia

Tháng 7/2018

34

Điều chỉnh tn suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia

Tháng 7/2018

35

Gia hạn giấy phép liên vận và thời gian lưu hành đối với phương tiện của Campuchia lưu trú tại Việt Nam

Tháng 7/2018

36

Cấp Giấy phép vận tải cho xe công vụ

Tháng 7/2018

37

Cấp Giấy phép vận tải loại A, E; loại B, C, F, G lần đầu trong năm

Tháng 7/2018

38

Cấp lại Giấy phép vận tải loại A, E do hết hạn

Tháng 7/2018

39

Cấp lại Giấy phép vận tải loại B, C, F, G do hết hạn

Tháng 7/2018

40

Cấp Giấy phép vận tải loại B, C, F, G lần thứ hai trở đi trong năm

Tháng 7/2018

41

Cấp lại Giấy phép vận tải loại A, D, E do hư hỏng, mất mát

Tháng 7/2018

42

Cấp Giấy giới thiệu cấp giấy phép loại vận tải loại D đối với phương tiện của Việt Nam

Tháng 7/2018

43

Cấp Giấy phép vận tải loại D đối với phương tiện vận tải của Trung Quốc

Tháng 7/2018

44

Chấp thuận khai thác tuyến vận ti hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tháng 7/2018

45

Chấp thuận bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tháng 7/2018

46

Chấp thuận thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tháng 7/2018

47

Gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

Tháng 7/2018

48

Cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại

Tháng 8/2018

49

Cấp lại Giy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại do hết hạn

Tháng 8/2018

50

Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại do hư hỏng

Tháng 8/2018

51

Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại do mất mát

Tháng 8/2018

52

Cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại

Tháng 8/2018

53

Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại do hết hạn

Tháng 8/2018

54

Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại do hư hỏng

Tháng 8/2018

55

Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại do mất mát

Tháng 8/2018

56

Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

Tháng 8/2018

57

Gia hạn giấy phép liên vận CLV đối với phương tiện của Lào, Campuchia tại Việt Nam

Tháng 8/2018

58

Cấp giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế GMS

Tháng 9/2018

59

Cấp lại giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế GMS do hết hạn

Tháng 9/2018

60

Cấp lại giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế GMS do bị mất

Tháng 9/2018

61

Cấp giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện (của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế)

Tháng 9/2018

62

Cấp lại giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện (của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giy phép vận tải đường bộ quốc tế) do hết hạn

Tháng 9/2018

63

Cấp lại giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện (của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế) do hư hỏng

Tháng 9/2018

64

Cấp lại giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện (của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế) do mất mát

Tháng 9/2018

65

Gia hạn giấy phép vận tải đường bộ GMS và thời gian lưu hành cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS tại Việt Nam

Tháng 9/2018

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5215/BGTVT-TTCNTT năm 2018 về triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


348

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173