Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 3519/VPCP-KGVX chế độ chính sách liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam 2016

Số hiệu: 3519/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 17/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3519/VPCP-KGVX
V/v chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 36/TTr - BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 về dự thảo Quyết định về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Văn phòng Chính phủ căn cứ Kết luận số 102-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ tại công văn số 2068/VPCP-TCCV ngày 27 tháng 10 năm 2014, nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Bộ Tài chính trình để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội, bảo đảm tính tổng thể và áp dụng chung cho các hội do Đảng, Nhà nước thành lập, đồng thời có tính đến tính chất đặc thù của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: K.TTH, TCCV, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). Ph

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3519/VPCP-KGVX ngày 17/05/2016 về chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.012

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!