Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 282/VPCP-KSTT năm 2019 triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 282/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 282/VPCP-KSTT
V/v triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg), thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương) đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (hệ thống QLVB&ĐH) phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Tính đến ngày 03 tháng 01 năm 2019, có 78/95 (82%) bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử, các đơn vị còn lại đang phối hợp thực hiện. Trong số các đơn vị hoàn thành kết nối thử nghiệm có 76 đơn vị đã phản hồi trạng thái tình hình xử lý văn bản1; 02 đơn vị chưa phản hồi trạng thái (bao gồm Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tây Ninh). Đối với các đơn vị đã phản hồi trạng thái, có 41 đơn vị phản ánh đầy đủ trạng thái xử lý (từ khâu văn thư đến lãnh đạo, chuyên viên); 22 đơn vị phản ánh chưa đầy đủ trạng thái xử lý; 13 đơn vị mới phản hồi văn bản đã đến tại bộ phận Văn thư (chi tiết tại các Phụ lục kèm theo).

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg tiến tới chính thức gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đnghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện hệ thống QLVB&ĐH, tổ chức kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

2. Tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, chuyển đổi, sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản điện tử, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2019.

3. Thực hiện chuyển đổi, kết nối, liên thông Trục liên thông văn bản quốc gia với hệ thống QLVB&ĐH của các bộ, ngành, địa phương phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, cụ thể như sau:

a) Văn phòng Chính phủ thực hiện định tuyến các gói tin văn bản điện tử gửi, nhận từ hệ thống Trục liên thông văn bản Văn phòng Chính phủ theo công nghệ cũ sang hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg. Thời gian thực hiện: từ 18 giờ 00, ngày 18 tháng 01 năm 2019.

b) Các Bộ, ngành, địa phương lập danh sách đầu mối văn thư, cán bộ kỹ thuật, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2019 theo địa chỉ email: vutuananh@chinhphu.vn để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện định tuyến gói tin văn bản điện tử.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn VNPT kiểm tra, hoàn thiện việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa hệ thống QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia, từ ngày 18 tháng 01 năm 2019 đến trước ngày 20 tháng 02 năm 2019.

4. Hoàn thiện hệ thống QLVB&ĐH theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

- Cập nhật Danh mục mã định danh cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ lên Trục liên thông văn bản quốc gia, bảo đảm đáp ứng Quy chuẩn quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT (ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016).

- Khẩn trương hoàn thành nâng cấp, cập nhật tính năng hệ thống QLVB&ĐH, phần mềm trung gian phục vụ kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử, bảo đảm phản hồi đầy đủ trạng thái xử lý văn bản tại Điểm h, Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại địa chỉ http://support.vpcp.vn/document.

5. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử

- Bộ Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện các yêu cầu cơ bản để bảo đảm an toàn hệ thống QLVB & ĐH theo cp độ.

- Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và chứng thư số sử dụng thiết bị phù hợp bảo đảm an toàn, an ninh cho Trục liên thông văn bản quốc gia; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc đăng ký chứng thư số và triển khai tích hợp trên các máy chủ bảo mật.

- Các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp các đơn vị phát triển hệ thống QLVB&ĐH tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ, thực hiện ký số văn bản điện tử khi gửi, nhận nhằm bảo đảm giá trị pháp lý của văn bản điện tử.

6. Đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương trình ban hành các văn bản tại Điều 17 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg để hoàn thiện căn cứ pháp lý về quản lý, sử dụng văn bản điện tử, lưu trữ điện tử.

7. Trên cơ sở kết quả triển khai chuyển đổi, kết nối, liên thông các hệ thống QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, Văn phòng Chính phủ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương, công bố triển khai chính thức Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Thời gian dự kiến vào ngày 20 tháng 02 năm 2019.

8. Đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương:

Ông Vũ Ngọc Dũng, Trưởng phòng, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, email: vungocdung@chinhphu.vn, điện thoại: 0918071973;

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Trung tâm tin học, email: nguyencongthanh@chinhphu.vn, điện thoại: 0989326826;

Ông Vũ Tuấn Anh, Chuyên viên, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, email: vutuananh@chinhphu.vn, điện thoại 0904171177;

Ông Lê Văn Đại, Tập đoàn VNPT, email: dailv@vnpt.vn, điện thoại: 0912864248.

Ông Lê Quang Tùng, Cục chứng thực số và bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ, lqtung@bcy.gov.vn, điện thoại: 0913.062590;

Ông Trần Quang Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, hộp thư điện tử: tq_hung@mic.gov.vn, điện thoại: 0989 344 430.

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan phối hợp, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TTTT: Cục Bưu điện Trung ương, Cục An toàn thông tin (để phối hợp);
- Ban Cơ yếu Chính phủ (để phối hợp);
- Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel (để phối hợp);
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Vụ, đơn vị: HC, TCCB, TTĐT, TTTH;
- Lưu: VT, KSTT (02).VTA

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC BỘ CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ THỬ NGHIỆM KẾT NI, LIÊN THÔNG VĂN BẢN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG
(Kèm theo Công văn số 282/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ)

STT

Cơ quan

Cung cấp máy chủ bảo mật

Triển khai kết nối mạng TSLCD

Triển khai thử nghiệm gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia

SDK 1.0 hoặc SDK 2.0

Nâng cp phn mềm QLVB

Ghi chú

Gửi, nhận

Phản hồi trạng thái

1.

Văn phòng Trung ương Đảng

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Đã phản hồi

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 1.0

 

2.

Văn phòng Chính phủ

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

Hoàn thành

 

3.

Bộ Quốc phòng

Chưa hoàn thành

Chưa hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SDK 1.0

 

 

4.

Bộ Công an

Chưa hoàn thành

Chưa hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SDK 1.0

 

 

5.

Bộ Ngoại giao

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SDK 1.0

 

 

6.

Bộ Tư pháp

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang thực hiện

 

7.

Bộ Tài chính

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Chưa hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SDK 1.0

 

 

8.

Bộ Công Thương

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

 

 

9.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

 

 

10

Bộ Giao thông vận tải

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

11.

Bộ Xây dựng

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 2.0

Hoàn thành

 

12.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

Hoàn thành

 

13.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SDK 1.0

 

 

14.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi trạng thái đã đến

SDK 1.0

 

 

15.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

16.

Bộ Nội vụ

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

17.

Bộ Y tế

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang thực hiện

 

18.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang thực hiện

 

19.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

20.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Đang thực hiện

 

SDK 2.0

Đang thực hiện

 

21.

Thanh tra Chính phủ

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

22.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

23.

Ủy ban Dân tộc

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

24.

Đài truyền hình Việt Nam

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SDK 1.0

 

 

25.

Đài tiếng nói Việt Nam

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SDK 1.0

 

 

26.

Thông tấn xã Việt Nam

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang thực hiện

 

27.

Học viện Chính trị Quốc gia H Chí Minh

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

28.

Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt nam

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SDK 1.0

 

 

29.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chưa hoàn thành

Chưa hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SDK 1.0

 

 

30.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Chưa phản hồi trạng thái

SDK 1.0

 

 

31.

Ban Quản lý Lăng

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SDK 2.0

 

 

32.

Ủy ban quản lý vốn nhà nước

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang thực hiện

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỬ NGHIỆM KẾT NỐI, LIÊN THÔNG VĂN BẢN THEO QUYT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG
(Kèm theo Công văn số 282/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ)

STT

Tỉnh, thành phố

Cung cấp máy chủ bảo mật

Triển khai kết nối mạng TSLCD

Triển khai thử nghiệm gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia

SDK 1.0 hoặc SDK 2.0

Nâng cấp phn mềm QLVB

Ghi chú

Gửi, nhận

Phản hồi trạng thái

1.

An Giang

Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

2.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

3.

Bạc Liêu

Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Chưa phản hồi trạng thái

SDK 1.0

 

 

4.

Bắc Giang

Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

5.

Bắc Kạn

Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi trạng thái đã đến

SDK 1.0

 

 

6.

Bắc Ninh

Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

7.

Bến Tre

Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang kiểm thử

 

8.

Bình Dương

Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng)

Hoàn thành

 

 

SDK 1.0

 

 

9.

Bình Định

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

10.

Bình Phước

Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

11.

Bình Thuận

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

12.

Cà Mau

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

13.

Cao Bằng

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

Hoàn thành

 

14.

Cần Thơ

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 2.0

 

 

15.

Đà Nng

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

16.

Đắk Lắk

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

17.

Đắk Nông

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang kiểm thử

 

18.

Điện Biên

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

19.

Đồng Nai

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

 

 

SDK 1.0

 

 

20.

Đồng Tháp

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

21.

Gia Lai

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

22.

Hà Giang

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 2.0

Hoàn thành

 

23.

Hà Nam

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

24.

Hà Nội

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

Đang thực hiện

 

25.

Hà Tĩnh

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

26.

Hải Dương

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

27.

Hải Phòng

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

28.

Hậu Giang

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

 

 

SDK 1.0

 

 

29.

Hòa Bình

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang thực hiện

 

30.

Hưng Yên

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

31.

Khánh Hòa

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

 

 

SDK 1.0

 

 

32.

Kiên Giang

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 2.0

 

 

33.

KonTum

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 2.0

 

 

34.

Lai Châu

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang kiểm thử

 

35.

Lạng Sơn

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang kiểm thử

 

36.

Lào Cai

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

37.

Lâm Đồng

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

38.

Long An

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

39.

Nam Định

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Chưa phản hồi trạng thái

SDK 1.0

 

 

40.

Nghệ An

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 2.0

Hoàn thành

 

41.

Ninh Bình

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang kim thử

 

42.

Ninh Thuận

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

43.

Phú Thọ

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi trạng thái đã đến

SDK 2.0

Đang kiểm thử

 

44.

Phú Yên

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang kim thử

 

45.

Quảng Bình

Hoàn thành (máy dùng chủ riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

46.

Quảng Nam

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

 

 

47.

Quảng Ngãi

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

48.

Quảng Ninh

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

 

 

SDK 1.0

 

 

49.

Quảng Trị

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

50.

Sóc Trăng

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang kiểm thử

 

51.

Sơn La

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang kiểm thử

 

52.

Tây Ninh

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

53.

Thái Bình

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

54.

Thái Nguyên

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

55.

Thanh Hóa

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

56.

Thừa Thiên Huế

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

57.

Tiền Giang

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi chưa đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang kiểm thử

 

58.

TP.H Chí Minh

Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

59.

Trà Vinh

Hoàn thành ( máy chủ dùng riêng)

Hoàn thành

 

 

SDK 1.0

 

 

60.

Tuyên Quang

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 2.0

Đang kim thử

 

61.

Vĩnh Long

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

62.

Vĩnh Phúc

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi đủ trạng thái

SDK 1.0

 

 

63.

Yên Bái

Hoàn thành (máy chủ dùng chung)

Hoàn thành

Hoàn thành

Phản hồi trạng thái đã đến

SDK 1.0

 

 

 1 Trạng thái xử lý văn bản được quy định tại điểm h, Khoản 2, Điều 10, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các trạng thái: đã đến, đã tiếp nhận, đã chuyển xử lý, đang xử lý, đã hoàn thành, từ chối nhận (trả lại), thu hồi, xóa...

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 282/VPCP-KSTT năm 2019 triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.051

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108