Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2220/BTTTT-KHCN hướng dẫn áp dụng QCVN 101:2016/BTTTT 2016

Số hiệu: 2220/BTTTT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Xuân Công
Ngày ban hành: 04/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2220/BTTTT-KHCN
V/v hướng dẫn áp dụng, triển khai thực hiện QCVN 101:2016/BTTTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

………………………………………………………….
………………………………………………………….

 

Căn cứ Thông tư s 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông quy định về chng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTTTT ngày 17/3/2016 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chun kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay” (QCVN 101:2016/BTTTT); và xét điều kiện khó khăn về đo kim/thnghiệm hiện nay;

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc áp dụng, trin khai thực hiện Quy chun kthuật quốc gia QCVN 101:2016/BTTTT như sau:

1. Vđối tượng áp dụng:

Các sản phm pin lithium (cả pin rời và pin tích hợp bên trong) các thiết bị cầm tay (điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay) được sản xuất hay nhập khẩu bởi các tổ chức, cá nhân có hoạt động sn xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ các quy định tại QCVN 101:2016/BTTTT “Quy chun kthuật quốc gia vpin lithium cho thiết bị cầm taybằng hình thức công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông kể từ ngày 01/4/2017.

Các thiết bị thực hiện chứng nhận, công bố hợp quy trước thời điểm 01/4/2017 có pin lithium tích hợp bên trong thì không phải thực hiện lại quy định này cho đến hết chu kỳ của giấy chứng nhận hợp quy đã được cấp.

2. Về quy trình, thủ tục công bố hợp quy:

Quy trình, thủ tục công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; và Quyết định 190/QĐ-CVT ngày 29/12/2011 của Cục trưng Cục Viễn thông vHướng dẫn phương thức chứng nhận hợp quy, hồ sơ chứng nhận và công bhợp quy.

3. Về kết quả đo kim/thnghiệm phục vụ công bố hợp quy:

Các doanh nghiệp sn xut, nhập khẩu được phép sử dụng kết qu đo kim/thnghiệm của các phòng thnghiệm được chỉ định/thừa nhận/công nhận phù hợp với tiêu chun ISO/IEC 17025 (kèm theo chng chcông nhận); hoặc do nhà sn xuất tự thực hiện trong h sơ công bhợp quy và chịu trách nhiệm đối với các kết quả đo kim/thử nghiệm này.

Kết quả đo kiểm, th nghiệm, được thực hiện trong vòng 02 (hai) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, phi đảm bảo phù hợp với QCVN 101:2016/BTTTT; hoặc phù hợp đồng thi IEC 61960 và IEC 62133.

4. Khi có đđiều kiện, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hướng dn chi tiết danh sách các phòng thnghiệm được chđịnh, công nhận (trong nước) và thừa nhận (nước ngoài) đủ năng lực; và sẽ chchấp nhận kết qu đo kim/thnghiệm của các phòng thử nghiệm này.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguy
n Minh Hồng (để b/c);
-
TTr. Phan Tâm (để b/c);
- Cục VT
(để ph/h);
- Trung
m thông tin (để th/báo);
- Các Tổ chức CNHQ (
để th/h);
- Lưu: VT
, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Xuân Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2220/BTTTT-KHCN ngày 04/07/2016 hướng dẫn áp dụng, thực hiện QCVN 101:2016/BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.098

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!