Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1894/TCTHADS-TKDLCT năm 2015 về triển khai sử dụng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Số hiệu: 1894/TCTHADS-TKDLCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thi hành án dân sự Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 16/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1894/TCTHADS-TKDLCT
V/v triển khai sử dụng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với nhiệm vụ “xây dựng, phát triển Trang thông tin điện tử về công tác thi hành án dân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự”, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng Trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trang thông tin điện tử của các Cục Thi hành án dân sự sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 01/7/2015. Đbảo đảm việc quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử hiệu quả, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục Thi hành án dân sự quán triệt, triển khai, thực hiện một số công việc sau đây:

1. Cử và quán triệt công chức tham gia tập huấn kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật trên Trang thông tin điện tử đầy đủ, nghiêm túc, đúng thành phần, thời gian tập huấn theo Giấy triệu tập số 1976/GTT-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ Tư pháp.

2. Sau khi Trang thông tin điện tử được đưa vào vận hành, Cục Thi hành án sự quản lý, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử bảo đảm thường xuyên, liên tục; đăng tải các thông tin cần thiết về các mặt hoạt động của các Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

Các thông tin về thi hành án dân sự cần đăng tải kịp thời, cân đối giữa các chuyên mục của Trang thông tin điện tử, như: Tin nổi bật; hoạt động của Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự; hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự; thông báo về thi hành dân sự .v.v. Những thông tin, bài, ảnh có chất lượng thì ngoài việc đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị cần gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự để xem xét, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Riêng đối với việc đăng tải thông tin về tên, địa chỉ và nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành phải thực hiện từ ngày 01/7/2015 theo Điều 44a Luật Thi hành án dân sự và chú trọng thực hiện đầy đủ, chính xác. Ngoài việc đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự thì gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (bản giấy và bản điện tử) để tích hợp đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự. Các cơ quan thi hành án dân sự sử dụng biểu mẫu tạm thời ban hành kèm theo Công văn số 1967/BTP-TCTHADS ngày 09/6/2015 của Bộ Tư pháp để ban hành quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án làm cơ sở cho việc đăng tải thông tin về tên, địa chỉ và nghĩa vụ phải thi hành của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử; việc đăng tải thông tin cần thể hiện thành Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (Phụ lục kèm theo); trường hợp có căn cứ sửa đổi, bổ sung, chấm dứt đăng tải thì phải thực hiện đúng thời hạn pháp luật quy định.

Đối với việc phổ biến thông tin số liệu thống kê trong hệ thống thi hành án dân sự, khi Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành thì hàng tháng Cục Thi hành án dân sự đăng tải số liệu thống kê thi hành án dân sự trên Trang thông tin điện tử của Cục, đồng thời gửi về Tổng cục để tích hợp số liệu thống kê thi hành án dân sự của toàn quốc đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự.

3. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm về nội dung tin, bài, ảnh đăng tải trên Trang thông tin điện tử; thành lập Tổ biên tập và xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ biên tập. Trong khi chưa có Quy chế hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử về thi hành án dân sự thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự thì Cục Thi hành án dân sự vận dụng Quy chế hoạt động của Ban biên tập Cng thông tin điện tử Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 4148/QĐ-BTP ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ biên tập Trang thông tin điện tử; Tổ biên tập phải có đại diện lãnh đạo của Cục Thi hành án dân sự là Tổ trưởng. Cục Thi hành án dân sự tạm thời chi trả thù lao, nhuận bút đối với các bài, ảnh, thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử; trước mắt vận dụng “Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Bộ Tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 1991/QĐ-BTP ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để xây dựng Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử trên Trang thông tin điện tử phù hợp với điều kiện của đơn vị mình.

4. Cục Thi hành án dân sự bố trí cơ sở vật chất, kinh phí, cán bộ quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử; động viên, khuyến khích công chức, người lao động làm việc tại các cơ quan thi hành án dân sự cũng như cá nhân khác cung cấp thông tin, bài, ảnh để đăng tải đa chiều về công tác thi hành án dân sự trên Trang thông tin điện tử. Để đảm bảo nguồn thông tin được đăng tải kịp thời, đầy đủ lên Trang thông tin điện tử, Cục Thi hành án dân sự cần yêu cầu Chi cục cử cán bộ đầu mối để thực hiện việc cung cấp thông tin có liên quan đến Chi cục Thi hành án dân sự.

Nhận được văn bản này yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);
- Tổng cục trư
ng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để biết);
- Cục Công nghệ thông tin (để p/h);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục;
- Trang Thông tin điện tử THADS (để đăng tải);
- Lưu VT, TT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 1894/TCTHADS-TKDLCT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ…..

DANH SÁCH NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH

Số TT

Đơn vị

Tên người phải thi hành án

Địa chỉ của người phải thi hành án

Nghĩa vụ thi hành án

Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án (số, ký hiệu, ngày tháng năm)

Quyết định thi hành án (số, ký hiệu, ngày tháng năm)

Bản án, quyết định (số, ký hiệu, ngày tháng năm, của...)

Những thay đổi (sửa đổi, bổ sung, ủy thác thi hành án...)

Ghi chú

Loại nghĩa vụ thi hành án (theo Điều 44a Luật THADS)

Phần đã thi hành xong

Chưa thi hành

Có điều kiện

Chưa có điều kiện

Lý do chưa có điều kiện

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cục THADS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

Số nhà..., Tổ dân phố (thôn..)

Xin lỗi bà Nguyễn Thị B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty B

 

Trả ông A 100.000 đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi cục THADS Long Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi cục Chợ Mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi cục....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1894/TCTHADS-TKDLCT năm 2015 về triển khai sử dụng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


283
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211