Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1833/BKHCNMT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học Công nghệ và Mội trường Người ký: Đỗ Bảo
Ngày ban hành: 16/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1833/BKHCNMT-VP
V/v gửi bổ sung phụ lục Thông tư số 1254/1999/TT-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1999

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- UBND, Sở KHCN&MT, Sở KH-ĐT các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW
- Các Tổng Công ty 90, 91

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã gửi tới Quý cơ quan Thông tư số 1254/1999/TT-BKHCNMT ngày 12/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, nhưng do sơ suất trong quá trình chuẩn bị, nên còn thiếu một số phụ lục kèm theo Thông tư chưa được gửi đi.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin gửi bổ sung các phụ lục A, B, C của Phụ lục 6 (Mẫu hợp đồng).

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng xin được đính chính một số chi tiết sau:

- Phụ lục 4.1, trang 6, dòng 1, 2 từ dưới lên cụm từ nước ngoài đổi thành nhà nước.

- Phụ lục 4.2, trang 9, dòng 6, 7 từ dưới lên cụm từ nước ngoài đổi thành nhà nước.

Mong được Quý cơ quan hết sức cảm thông và thứ lỗi.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VĂN PHÒNG BỘ
Đỗ Bảo

 

PHỤ LỤC A

(Của mẫu Hợp đồng)

TÊN CÁC SẢN PHẨM VÀ CÁC CHỈ TIÊU VỀ SẢN PHẨM VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT.

1. Chỉ tiêu về Sản phẩm, các đặc tính kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng Sản phẩm và dịch vụ. (Mô tả hình dáng và vật chất và đặc tính vận hành của Sản phẩm)

2. Chỉ tiêu về sản lượng (Sản lượng theo quy trình sản xuất)

3. Quy trình sản xuất, chỉ tiêu về hiệu quả kính tế - kỹ thuật của công nghệ, tiêu hao vật tư, năng lượng, nguyên liệu. Tỷ lệ phế phẩm... (Hiệu quả của quy trình sản xuất)

4. Thành phần chất thải ô nhiễm (lượng tối đa của chất ô nhiễm)

 

PHỤ LỤC B

(Của mẫu Hợp đồng)

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Tên, địa chỉ bên giao

Tên, địa chỉ chính thức bên nhận

Giấy chứng nhận kết thúc thành công

Lớp đào tạo

Có liên quan tới

Hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa... (Tên bên giao) và ... (Tên bên nhận) ký... (ngày) được (Tên cơ quan...) phê duyệt tại Quyết định số... ngày....

Chứng nhận rằng vào... (ngày)

Ông (bà)

Đã kết thúc chương trình đào tạo do Bên giao thực hiện cho Bên nhận theo thoả thuận trong Điều 4 của Hợp đồng.

 

Ký đại diện thay mặt cho
(Tên công ty bên giao)
(Chữ ký)

Ký đại diện thay mặt cho
(Tên công ty bên nhận)
(Chữ ký)

 

Tên chức vụ và chức danh
Người ký
(Ngày ký)

Tên chức vụ và chức danh
Người ký
(Ngày ký)

 

PHỤ LỤC C

(Của mẫu Hợp đồng)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SẴN SÀNG SẢN XUẤT CHÍNH THỨC

Tên, địa chỉ bên giao

Tên, địa chỉ chính thức bên nhận

Giấy chứng nhận

Sẵn sàng sản xuất chính thức

Có liên quan tới

Hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa... (Tên bên giao) và ... (Tên bên nhận) ký... ngày... tháng... năm...và được (tên cơ quan) phê duyệt tại Quyết định số... ngày....

Chứng nhận rằng từ...ngày... tháng... năm Bên nhận đã đủ khả năng sẵn sàng sản xuất chính thức các Sản phẩm theo Hợp đồng hoàn toàn phù hợp với đặc điểm chỉ dẫn ở phần phụ lục A của Hợp đồng nói trên.

 

Ký đại diện thay mặt cho
(Tên công ty bên giao)
(Chữ ký)

Ký đại diện thay mặt cho
(Tên công ty bên nhận)
(Chữ ký)

 

Tên chức vụ và chức danh
Người ký
(Ngày ký)

Tên chức vụ và chức danh
Người ký
(Ngày ký)

 

(*) Ghi chú: Một số lưu ý khi sử dụng bản mẫu hợp đồng này.

1. Đây là một mẫu Hợp đồng có tính chất bao quát chung cho các Hợp đồng về chuyển giao công nghệ. Tuỳ theo mỗi loại hoạt động chuyển giao mà các Hợp đồng cụ thể có thể sẽ được soạn thảo cho phù hợp. Tuy vậy, về cơ bản các Hợp đồng chuyển giao công nghệ đều cần bao gồm (hoặc đưa vào) những nguyên tắc của mẫu Hợp đồng này.

2. Trong mẫu Hợp đồng, một số thuật ngữ để trong ngoặc đơn được hiểu rằng khi soạn thảo các Hợp đồng cụ thể, tuỳ điều kiện riêng của từng Hợp đồng, sẽ được thể hiện bằng các tư liệu, số liệu cụ thể.

Ví dụ:

- ... (số) ngày hoặc ... (số) tiền sẽ được điền cụ thể thành "7", "12" hoặc "đô la mỹ" hoặc "franc pháp" hoặc bất kỳ loại tiền nào.

-... (tên nước) được điền cụ thể thành "Việt Nam" hoặc "Hà Lan" hoặc bất kỳ tên nước cụ thể nào.

- v.v...

3. Một số điểm cần lưu ý khác về nội dung.

- Trong một số điều khoản, có đưa ra một vài phương án để gợi ý. Khi soạn thảo các Hợp đồng cụ thể, tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng Hợp đồng có thể chọn một trong các phương án đó.

Ví dụ:

Điều 5 Về giá cả có quy định 3 phương thức trả giá (a), (b), (c), (d)

Điều 6 Về điều kiện thanh toán có quy định 2 phương thức thanh toán (a) hoặc (b).

4. Trong trường hợp chuyển giao công nghệ dưới hình thức góp vốn trong đầu tư nước ngoài, thì bản cam kết về chuyển giao công nghệ có thể được viết theo tinh thần các điều khoản của Hợp đồng mẫu này.

Riêng các điều 5 về giá cả, và điều 6 về thanh toán sẽ được bổ sung, điều chỉnh, ghi rõ giá trị của từng nội dung hạng mục chuyển giao công nghệ và tổng giá trị góp vốn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1833/BKHCNMT-VP ngày 16/07/1999 gửi bổ sung phụ lục Thông tư số 1254/1999/TT-BKHCNMT do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.523

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!