Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 171/VPCP-KGVX năm 2017 việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ vụ công tác công an do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 171/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/VPCP-KGVX
V/v việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ vụ công tác công an

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an tại Tờ trình số 514/TTr-BCA-H41 ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc phê duyệt Kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an năm 2016 và giai đoạn 2016- 2020; ý kiến Bộ Tài chính (CV số 11086/BTC-VI ngày 10 tháng 8 năm 2016), Bộ Khoa học và Công nghệ (CV số 3382/BKHCN-KHTH ngày 8 tháng 8 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (CV số 7182/BKHĐT-QPAN ngày 07 tháng 9 năm 2016), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đối với kế hoạch năm 2016: Bộ Công an chủ động bố trí trong dự toán được giao để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

2. Đối với kế hoạch năm 2017: Thủ tướng Chính phủ đã giao dự toán chi thường xuyên cho Bộ Công an và dự toán sự nghiệp khoa học và công nghệ. Bộ Công an làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ để xác định kinh phí cho nhiệm vụ huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an.

3. Đối với kế hoạch các năm 2018-2020: Bộ Công an rà soát các nhiệm vụ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo hướng chỉ bố trí cho các nhiệm vụ lớn, mang tính chiến lược trong công tác huy động tiềm lực khoa học và công nghệ; các nội dung mang tính chất thường xuyên hàng năm bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Bộ Công an.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3). Ph

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 171/VPCP-KGVX năm 2017 việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ vụ công tác công an do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


483
DMCA.com Protection Status