Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1631/BTTTT-THH 2018 thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các Bộ

Số hiệu: 1631/BTTTT-THH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 25/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BTHÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1631/BTTTT-THH
V/v thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), Bộ TTTT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương theo các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn như sau:

1. Về các văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn liên quan

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:

+ Quy định về việc xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các yêu cầu về kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (Điều 25);

+ Quy định trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng Cổng thanh toán tập trung của Quốc gia; trách nhiệm của Bộ Công an trong việc vận hành và kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc vận hành và kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Điều 25);

+ Quy định trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc hướng dẫn thống nhất việc kết nối, cung cấp thông tin của các hệ thống thông tin một cửa trên phạm vi cả nước (Khoản 3, Điều 34).

- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2017, Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020 và Công văn số 2514/BTTTT-KHTC ngày 25/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chuẩn bị triển khai CTMT về CNTT giai đoạn 2016 - 2020, trong đó nêu rõ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần ưu tiên triển khai đầu tư xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hp cấp Bộ, tỉnh (LGSP) để tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ, tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành địa phương khác và kết nối với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP);

- Văn bản số 1665/VPCP-KSTT ngày 13/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử, trong đó Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc như sau:

+ Khẩn trương ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) cấp Bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ TTTT, hoàn thành trước tháng 9/2018;

+ Đối với các dự án ng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hoặc kế hoạch thuê dịch vụ CNTT được thực hiện từ năm 2018 trở đi, phải có yêu cầu, nội dung về kết nối, chia sẻ và liên thông các cấp. Khi đầu tư hoặc thuê dịch vụ các hệ thống xử lý thủ tục hành chính, phục vụ phát triển CPĐT phải tuân thủ Kiến trúc CPĐT cấp Bộ (đối với Bộ), Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh (đối với tỉnh) đã được duyệt;

+ Các Bộ, cơ quan hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phải chia sẻ cho các Bộ, ngành, địa phương khác có nhu cầu khai thác, sử dụng; phối hợp với các địa phương nghiên cứu các giải pháp để tận dụng dữ liệu phát sinh trong quá trình các địa phương khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu, phần mềm do các địa phương chủ động đầu tư, xây dựng, tránh lãng phí nguồn lực cập nhật, duy trì dữ liệu;

- Các quy định, hướng dẫn của Bộ TTTT:

+ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, trong đó bao gồm các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng hoặc khuyến nghị áp dụng cho hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước để bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân;

+ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, trong đó quy định việc kết nối giữa cổng thông tin điện tử, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đến các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương để trao đổi, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã có giữa bộ với bộ, bộ với tỉnh hướng đến tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm;

+ Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó bao gồm các nội dung về nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu trao đi phục vụ kết nối và trách nhiệm của các bên liên quan thực hiện kết nối;

+ Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN 109:2017/BTTTT ), trong đó quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa hệ thống quản lý CSDL về dân cư và các hệ thống thông tin có kết nối đến CSDL quốc gia về dân cư để trao đổi dữ liệu về công dân;

+ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trong đó quy định về cấu trúc mã định danh của các cơ quan, đơn vị tham gia trao đi văn bản điện tử; quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

+ Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương, trong đó bao gồm nguyên tắc triển khai, quy định về triển khai và tổ chức thực hiện các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương bảo đảm khả năng kết nối, liên thông với hệ thống chung của Trung ương. Danh mục các hệ thống thông tin triển khai theo quy định của Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ TTTT, của Cục Tin học hóa;

+ Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ TTTT ban hành Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 1.0. Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam giúp xác định, thống nhất Sơ đồ tổng thể Khung Kiến trúc CPĐT của quốc gia. Đây là căn cứ để các cơ quan nhà nước các cấp xác định trách nhiệm, vị trí của mình trong sự phát triển CPĐT đồng bộ của Quốc gia; làm căn cứ để các Bộ, tỉnh xây dựng Kiến trúc CPĐT, Kiến trúc CQĐT chi tiết của mình, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đồng thời đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các Bộ, tỉnh;

+ Văn bản số 3788/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn liên thông, trao đi dữ liệu có cấu trúc bng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước, trong đó hướng dẫn các điều kiện cơ bản, mô hình, cách thức, quy trình thực hiện, hướng dn áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ thông tin trong việc triển khai kết nối liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước.

2. Về việc triển khai liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương

Đtriển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương được hiệu quả, Bộ TTTT đề nghị:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần căn cứ vào nhu cầu thực tế của mình, triển khai các nội dung công việc theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP , chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 73/NQ-CP , chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 153/QĐ-TTg , chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 1665/VPCP-KSTT và các quy định, hướng dẫn của Bộ TTTT đã nêu trên. Việc triển khai liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương cần tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0, tuân thủ Kiến trúc CPĐT của các Bộ, Kiến trúc CQĐT của các tỉnh đã ban hành;

- Bên cạnh đó, Bộ TTTT hiện đang triển khai Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0, sẽ hỗ trợ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ cụ thể của mình. Do đó, để được hỗ trợ, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông của mình chủ trì và là đầu mối liên hệ với Cục Tin học hóa (Bộ TTTT) để có phương án hỗ trợ phù hợp với yêu cầu cụ thể của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đầu mối liên hệ của Cục Tin học hóa: Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, sđt: 0912373907, email: nptien@mic.gov.vn.

Bộ TTTT trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trư
ng Nguyễn Thành Hưng;
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Lưu: VT, THH (HTTT). (100b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1631/BTTTT-THH ngày 25/05/2018 về thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.210

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!