Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1288/TCT-DNNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 28/03/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1288/TCT-DNNCN
V/v Triển khai thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai của doanh nghiệp trên Cổng DVCQG

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Định, Hải Dương, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) năm 2022 và công văn số 1246/VPCP-KSTT ngày 27/02/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc tái cấu trúc, cung cấp dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất mô hình kết ni, trao đổi thông tin đáp ứng yêu cầu thanh toán nghĩa v tài chính (NVTC) trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đi với người nộp thuế (NNT) là doanh nghiệp qua Cng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch triển khai như sau:

1. Phạm vi triển khai

- Triển khai nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp qua Cổng DVCQG của Chính phủ.

- Trao đổi dữ liệu điện tử từ Tổng cục Thuế sang Cổng DVCQG để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đối với NNT là doanh nghiệp.

2. Thời gian và lộ trình triển khai

- Giai đoạn 1: gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Định, Hải Dương, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc triển khai trong tháng 3 năm 2024. (Sau khi các tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp giữa Cổng Dịch vụ công các tỉnh, thành phố với Cổng DVCQG theo hướng dẫn tại Công văn số 1246/VPCP-KSTT ngày 27/02/2024 của Văn phòng Chính phủ).

- Giai đoạn 2: các tnh, thành phố còn lại, triển khai từ 01 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2024.

Trường hợp UBND các tnh, thành phố thuộc giai đoạn 2 có chỉ đạo kết nối trong tháng 3 năm 2024 thì đề nghị Cục Thuế phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

3. Tổ chức triển khai

a) Tại Tổng cục Thuế

- Vụ DNNCN có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công tác xử lý h sơ xác định NVTC về đất đai theo đúng quy định; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ xử lý các vướng mắc về nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp trên Cổng DVCQG. (Tài liệu hướng dẫn xử lý hồ sơ xác định NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp đảm bảo thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG theo Phụ lục 01 đính kèm công văn này).

- Cục CNTT có trách nhiệm chủ trì đảm bảo vận hành hệ thống ứng dụng ổn định, phối hợp với các bên liên quan xử lý vướng mắc trong quá trình vận hành ứng dụng.

- Vụ TTHT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ DNNCN tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trên website ngành Thuế và các kênh thông tin đại chúng về hình thức thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp trên Cổng DVCQG theo tài liệu hướng dẫn người sử dụng đính kèm Phụ lục 02 công văn này.

b) Tại Cục thuế các tỉnh, thành phố

Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục thuế, các phòng/ đơn vị chức năng có liên quan:

- Thực hiện luân chuyển và xử lý hồ sơ xác định NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

- Triển khai công tác tuyên truyền qua các kênh thông tin đại chúng về hình thức thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp trên Cổng DVCQG.

- Căn cứ thông tin Mã hồ sơ in trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính) do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến đ nhập đầy đủ, chính xác vào ứng dụng CNTT ngành thuế.

Trong quá trình triển khai, đề nghị các đơn vị có vướng mắc về nghiệp vụ và ứng dụng liên hệ đầu mối hỗ trợ tại Tổng cục thuế để kịp thời xử lý, cụ thể:

- Về nghiệp vụ: đ/c Nguyễn Thị Hải Anh, Vụ DNNCN (email: nthanh05@gdt.gov.vn; điện thoại: 024.3972.8089, số máy lẻ: 4210).

- Về ứng dụng: đ/c Vũ Việt An, Cục CNTT (email: vvan@gdt.gov.vn; điện thoại: 024.768.9679, số máy lẻ 6115).

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ
trưởng Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để b/c);
- Cục KSTTHC - VPCP (đ
b/c);
- Cục THTK, QLCS - Bộ TC (để b/c);

- Cục ĐK và DL thông tin đất đai - Bộ TNMT (để phối hợp);
- Vụ KK, TTHT, CNTT, VP (để phối hợp);
- Cục thuế các Tỉnh, TP trực thuộc TW (để biết);
- Lưu
: VT, DNNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Phụ lục 01

(Kèm theo công văn số 1288/TCT-DNNCN ngày 28/3/2024 của Tổng cục Thuế)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HỒ SƠ XÁC ĐỊNH NVTC VỀ ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI NNT LÀ DOANH NGHIỆP ĐẢM BẢO THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DVCQG

1. Phạm vi áp dụng

Doanh nghiệp có tài khoản đăng ký giao dịch trên Cổng DVCQG thực hiện thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai trên Cổng DVCQG đối với hồ sơ nộp theo cơ chế một cửa liên thông. Đối với các hồ sơ không nộp qua cơ chế một cửa liên thông, NNT có thể lựa chọn nộp tại các kênh khác như: Cổng TTĐT của TCT, ứng dụng Etax Mobile, KBNN, cơ quan phối hợp thu...

Chỉ áp dụng thanh toán trên Cổng DVCQG đối với các khoản NVTC về đất đai chưa hết thời hạn nộp tiền. Đối với các khoản NVTC về đất đai đã quá thời hạn nộp tiền hoặc có phát sinh tiền chậm nộp theo Thông báo của cơ quan thuế, thông tin sổ thuế không được truyền lên Cổng DVCQG, đề nghị NNT thực hiện thanh toán trực tiếp tại KBNN, Ngân hàng thương mại.

2. Xử lý hồ sơ xác định NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp đảm bảo thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG

Thực hiện luân chuyển và xử lý hồ sơ xác định NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đ đảm bảo việc thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai đối với NNT là doanh nghiệp trên Cổng DVCQG, bộ phận quản lý các khoản thu từ đất thực hiện kiểm tra và nhập chính xác vào ứng dụng quản lý thuế tập trung (ứng dụng TMS) chỉ tiêu Mã hồ sơ ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính) do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến vào trường thông tin “Mã hồ sơ in trên phiếu hẹn trả NNT” trên màn hình nhập thông báo nộp tiền.

Trường hợp hồ sơ từ Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến chưa có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì cơ quan thuế đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai bổ sung.

Đối với hồ sơ bao gồm nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp/nông nghiệp: Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp ứng dụng, bổ sung thông tin để xác định được nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp/nông nghiệp tương ứng với bộ hồ sơ NVTC về đất đai và cập nhật lên Cổng DVCQG. Trong khi ch ứng dụng nâng cấp, đề nghị CQT hướng dẫn NNT nộp nghĩa vụ thuế phi nông nghiệp/nông nghiệp qua các phương thức thanh toán khác đ đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ tài chính có liên quan.

Phụ lục 02

(Kèm theo công văn số 1288/TCT-DNNCN ngày 28/3/2024 của Tổng cục Thuế)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
DỊCH VỤ THANH TOÁN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

1. Thanh toán

- Bước 1: Truy cập cổng DVCQG, đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp, chọn Thanh toán trực tuyến, Chọn Nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản

- Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tra cứu nghĩa vụ tài chính về đất đai

Nhập mã hồ sơ (Mã hồ sơ in trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính)).

Nhập mã bảo mật

Click “Tra cứu” hiển thị kết quả tra cứu

Click “Thanh toán”, chuyển tiếp bước 3

- Bước 3: Cổng DVCQG thực hiện kết nối tới hệ thống Thuế điện tử (eTax).

+ Nếu NNT chưa có tài khoản điện tử trên hệ thống eTax: Hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản

+ Nếu NNT đã có tài khoản điện tử trên hệ thống eTax: Hiển thị màn hình chọn Ngân hàng và chọn khoản nộp trên hệ thống Thuế điện tử (eTax)

- Bước 4: Hiển thị thông tin khoản nộp trên giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mẫu số C1-02/NS

Chọn Ngân hàng và tích chọn khoản nộp cần thanh toán, nhấn 'Tiếp tục'.

- Bước 5: Hiển thị màn hình hoàn thành Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

NNT nhập và kiểm tra thông tin trên giấy nộp tiền. Nhấn ‘Hoàn thành’, hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu số C1-02/NS.

+ Chọn ‘Sửa’: Đ quay lại màn hình nhập Giấy nộp tiền

+ Chọn ‘Xóa’: Để xóa giấy nộp tiền đã lập

+ Chọn ‘Trình ký’: Để trình ký giấy nộp tiền

+ Chọn ‘In GNT’: Đ in giấy nộp tiền

+ Chọn ‘Ký và nộp’: Để ký nộp giấy nộp tiền

- Bước 6: Hiển thị màn hình nộp thành công Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu số C1-02/NS

Chọn ‘Ký và nộp’, chọn chữ ký số và mật khẩu để ký giấy nộp tiền

2. Tra cứu giao dịch

Sau khi Giấy nộp tiền nghĩa vụ tài chính về đất đai có trạng thái ‘Nộp thuế thành công’, NNT có thể thực hiện tra cứu lại giao dịch và tải chứng từ đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo các bước như sau:

- Bước 1: Click ‘Thông tin doanh nghiệp’

- Bước 2: Click ‘Lịch sử thanh toán’

- Bước 3: Nhập tham số tra cứu, nhấn biểu tượng  . Hiển thị kết quả tra cứu

- Bước 4: Click ‘Biên lai’, hiển thị chi tiết các chứng từ thuộc mã hồ sơ đất đai đang tra cứu

+ Click ‘Tải file XML’: Đ tải file chứng từ định dạng XML về máy trạm. NNT thực hiện mở file bằng phần mềm iTaxviewer.

+ Click ‘Tải file PDF’: Đ tải file chng từ định dạng PDF về máy trạm

………………Kết thúc…………….

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1288/TCT-DNNCN ngày 28/03/2024 triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


715

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!