Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1181/BTTTT-THH năm 2015 về triển khai thực hiện Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định về triển khai các HTTT quy mô, phạm vi từ TW đến địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 1181/BTTTT-THH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 22/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1181/BTTTT-THH
V/v trin khai thực hiện Thông tư s25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định về triển khai các HTTT quy mô, phạm vi từ TW đến địa phương

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Đ hoạt động triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, nhất là việc triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương tới địa phương được hiệu quả, hướng tới sự đồng bộ, thuận lợi trong việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước, tránh đầu tư trùng lặp, ngày 30/12/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương tới địa phương (Thông tư).

Đ các quy định của Thông tư được triển khai hiệu quả trong thực tế, hướng tới các mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan:

1) Phổ biến Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương tới địa phương cho các cơ quan, đơn vị thuộc Quý Cơ quan để thực hiện các nội dung theo quy định tại Thông tư này.

2) Cung cấp danh mục, thông tin tình hình triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương tới địa phương do các cơ quan, đơn vị thuộc Quý Cơ quan đã triển khai, đang triển khai và dự định sẽ triển khai (theo mẫu kèm theo).

Thời gian Quý Cơ quan gửi báo báo về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/5/2015, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ: ntthao@mic.gov.vn

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, THH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng


Mu 1:
Kèm theo Công văn số 1181/BTTTT-THH ngày 22/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DANH MỤC CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ QUY MÔ VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ TRIỂN KHAI, ĐANG TRIỂN KHAI VÀ DỰ ĐỊNH SẼ TRIỂN KHAI

Tên Bộ, ngành: ……………………………………….

TT

Tên Hệ thống thông tin

Cơ quan/đơn vị được giao triển khai

HTTT ứng dụng trong lĩnh vực quản lý nào của Bộ, ngành

Hiện trạng triển khai (đã triển khai xong, đang triển khai, dự định triển khai)

Căn cứ triển khai (văn bản, kế hoạch, quyết định của người có thẩm quyền)

Thời gian triển khai (đối với các HTTT đang và dự định trin khai)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thông tin cụ thể về tình hình triển khai các HTTT thực hiện theo mẫu 2 kèm theo.

 


Mu 2:
Kèm theo Công văn số 1181/BTTTT-THH ngày 22/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ QUY MÔ VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI TỪ TW ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG

I. Thông tin chung:

1. Tên hệ thống thông tin

2. Tên cơ quan/đơn vị chủ trì triển khai

3. HTT ứng dụng trong lĩnh vực quản lý nào của Bộ, ngành

4. Quyết định phê duyệt Dự án (nếu có)

5. Mục tiêu đầu tư

6. Quy mô, phạm vi đầu tư

7. Nội dung đầu tư

8. Thời gian, lộ trình triển khai (gửi kèm theo kế hoạch triển khai)

9. Nguồn vốn

II. Tiến độ triển khai

1. Những kết quả đã đạt được

2. Đánh giá tiến độ triển khai so với kế hoạch đã đề ra

3. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai (cần nêu cụ thể về các mặt liên quan: công tác phi hợp giữa các đơn vị; kinh phí; nhân lực; kỹ thuật công nghệ; ...)

4. Nhng kinh nghiệm, đề xuất để triển khai thành công, hiệu quả

III. Kế hoạch triển khai cho các năm tiếp theo

1. Nội dung triển khai

2. Phạm vi triển khai

3. Cơ quan phối hợp triển khai (nếu có)

III. Kiến nghị, đề xuất (cần nêu cụ thể về các mặt liên quan: kinh phí; sự phối hợp; kỹ thuật công nghệ; nhân lực, văn bản chính sách; căn cứ tính chất của dự án, kinh phí được bố trí đề xuất cụ thể mức độ ưu tiên triển khai như thế nào…; đề xuất giải pháp để khắc phục hạn chế, thúc đẩy triển khai dự án)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1181/BTTTT-THH năm 2015 về triển khai thực hiện Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định về triển khai các HTTT quy mô, phạm vi từ TW đến địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.511

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241